Interna kontrakt

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver kontrakt mellan upphandlande myndigheter under vissa förutsättningar inte konkurrensutsättas. Dessa förutsättningar har i de nya reglerna preciserats och i någon mening utökats jämfört med tidigare regler.

Undantaget för interna kontrakt gäller enkelt uttryckt fall där den upphandlande myndigheten kontrollerar den part som den ingår avtal med (”kontrollkriteriet”) och avtalsparten dessutom bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den upphandlande myndigheten (”verksamhetskriteriet”) . Undantaget har skapats av EU-domstolen genom en tolkning av begreppet ”upphandlingskontrakt” i direktiven. Undantaget kallas ibland även ”inhouse-undantaget” eller ”Teckalundantaget”.

     Beskrivning av hur intern upphandling kan se ut                  

Intern upphandling

Omvända och horisontella interna upphandlingar

Genom de nya reglerna klargörs bland annat att undantaget kan tillämpas oavsett vilken av avtalsparterna som agerar som köpare respektive säljare i ett avtalsförhållande. Undantaget kan alltså tillämpas även för ”omvända interna kontrakt”, det vill säga kontrakt där det är den kontrollerade parten (till exempel ett dotterföretag) som köper något av den kontrollerande parten (till exempel ett moderföretag).

 Beskrivning av omvänd intern upphandling

Omvänd intern upphandling

I de nya reglerna anges också att det under vissa förutsättningar är möjligt att tillämpa undantaget vid ”horisontella interna kontrakt”, det vill säga kontrakt mellan två aktörer som kontrolleras av samma upphandlande myndighet (till exempel mellan två systerföretag i en koncern).

Beskrivning av horisontell intern upphandling

Horisontell intern upphandling

Förtydligande avseende verksamhetskriteriet

Verksamhetskriteriet har, något förenklat, preciserats på så sätt att den andel av verksamheten som bedrivs mellan de aktuella organisatoriska enheterna måste vara mer än 80 procent. Bedömningen ska som huvudregel grunda sig på de tre åren innan tilldelningen av kontraktet.

Direkt privat ägarintresse

I de nya reglerna förtydligas även att det inte får finnas något direkt privat ägarintresse hos den motpart som är leverantör. Detta innebär att om leverantören till någon del ägs av någon annan än en upphandlande myndighet så rör det sig inte om en intern upphandling och undantaget kan inte tillämpas.

Länkar

Läs mer om interna köp hos Konkurrensverket

Lagtext

3 kap. 11-16 §§

Prop. 2015/16:195

s. 392-402

Senast uppdaterad:

Relaterad information