Juridiska tjänster

I den nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) har vissa juridiska tjänster undantagits från upphandlingslagstiftningen, medan vissa andra juridiska tjänster omfattas av det enklare systemet (sociala tjänster och andra särskilda tjänster).

Enligt nya LOU ska de flesta juridiska tjänster upphandlas enligt de enklare reglerna i 19 kap. LOU. Precis som enligt tidigare lagstiftning är kontrakt som avser skiljemanna- eller förlikningsuppdrag även i nya LOU undantagna upphandlingsplikten. En nyhet är däremot regler om undantag för vissa juridiska tjänster som utförs av ett antal olika aktörer i deras särskilda roller.

Biträde av advokat

De nya reglerna innebär att upphandlande myndigheter kan köpa vissa juridiska tjänster från en advokat utan konkurrensutsättning. Detta gäller när en advokat biträder en klient

  • i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande,
  • vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk myndighet, eller
  • vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en domstol, tribunal eller vid myndighet eller institution.

Tjänster i form av juridisk rådgivning inför sådana situationer som beskrivs ovan är också undantagna om det är troligt att någon sådan situation kan bli aktuell.

För att undantaget ska gå att tillämpa krävs att avtalet avser rådgivning som ges av en advokat, men det kan finnas vissa möjligheter för advokaten att sätta någon annan i sitt ställe.

Offentligt biträde och offentlig försvarare m.m.

Enligt de nya reglerna undantas även juridiska tjänster som utförs efter förordnande av domstol. Det kan till exempel gälla förordnanden av offentliga biträden, offentliga försvarare, konkursförvaltare, likvidatorer och vissa fall av sakkunniga. Med domstol jämställs till exempel hyresnämnder. Tjänsterna måste vara juridiska, vilket innebär att sådant som tolktjänster inte omfattas av undantaget. Enligt förarbetena ska alla förordnanden av domstol som avser juridiska tjänster undantas från upphandlingsskyldigheten.

Förmyndare, förvaltare och god man

Juridiska tjänster som utförs av förmyndare, förvaltare och gode män undantas från upphandlings-plikten. Det handlar dels om uppdragstagare på det familjerättsliga området, vars uppdrag är att bistå eller företräda en enskild person på grund av hans eller hennes personliga förhållanden, dels om till exempel gode män enligt lagen om samäganderätt och gode män för ensamkommande barn. Det krävs inte att uppdragstagaren är utsedd av domstol.

Tjänster som tillhandahålls av notarius publicus

En notarius publicus är en person som förordnas av länsstyrelsen för att intyga riktigheten i vissa dokument med mera. De nya reglerna innebär att certifiering och autentisering av dokument som ska utföras av notarius publicus inte måste upphandlas.

Tjänster som är förenade med offentlig maktutövning

Slutligen undantas också juridiska tjänster som är förenade med offentlig maktutövning. För att en juridisk tjänst ska vara undantagen upphandlingsplikten av detta skäl ska tjänsten i sig vara förenad med offentlig maktutövning, det räcker inte att tjänsten behövs i ett ärende hos den upphandlande myndigheten och att detta ärende inbegriper offentlig maktutövning.

Lagtext

3 kap. 21-22 §§

Prop. 2015/16:195

s. 408-413, 970-971

Senast uppdaterad:

Relaterad information