Miljöhänsyn

Utrymmet för att ställa krav på miljöhänsyn blir tydligare på många sätt i den nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) som också innehåller skyldigheter för upphandlande myndigheter att beakta sådana hänsyn i vissa fall. Reglerna kring vilka bevis som kan krävas av leverantörer förändras också.

Märkning

Genom de nya reglerna har införts en möjlighet för en upphandlande myndighet att, under vissa förutsättningar som anges i lagen, hänvisa till en särskild märkning som bevis för att upphandlingsföremålet har de egenskaper som krävs. Myndigheten ska emellertid godta andra märkningar som uppfyller märkeskrav som är likvärdiga med den angivna och i vissa fall annan lämplig utredning. Med märkning avses alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar att upphandlingsföremålet uppfyller vissa krav.

Läs mer om märkning

Miljöledningsstandarder

Om en upphandlande myndighet kräver att en leverantör visar upp ett intyg om att leverantören följer vissa miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder ska den, enligt de nya reglerna, hänvisa antingen till unionens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas, förordning 1221/2009), andra miljöledningssystem enligt denna förordning eller andra internationella miljöledningsstandarder (exempelvis ISO 14001).

Enligt tidigare regler skulle en upphandlande myndighet alltid godta andra bevis som lämnas av leverantörer än angivna certifikat och intyg under förutsättning att bevisen visar att leverantören faktiskt har likvärdiga miljöledningsåtgärder. Denna möjlighet att åberopa likvärdiga bevis har i viss utsträckning begränsats i de nya reglerna.

Läs mer om miljöledningsstandarder

Livscykelkostnader

I de nya reglerna klargörs bland annat att när ett anbud utvärderas får bedömningen utgå ifrån en analys av kostnaderna under livscykeln för det som ska upphandlas. Med livscykel avses samtliga skeden, inklusive forskning och utveckling, som en vara, tjänst eller ett byggnadsverk genomgår från råvaruanskaffning eller generering av resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens eller användningens slut. Sådana livscykelkostnader får även omfatta kostnader för externa miljöeffekter.

Läs mer om livscykelkostnader

Läs mer om livscykelkostnader och externa kostnader

Lagtext

4 kap. 18 § Reserverad upphandling

9 kap. 12-15 §§ Märkning

9 kap. 2 § Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

15 kap. 15 § Miljöledningsstandarder

16 kap. 3-5 §§ Livscykelkostnader

Prop. 2015/16:195

s. 455-462 Reserverad upphandling

s. 592-593 Märkning

s. 589 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

s. 778-780 Miljöledningsstandarder

s. 790-792 Livscykelkostnader

Senast uppdaterad:

Relaterad information