Onormalt låga anbud

Reglerna om onormalt låga anbud har stramats upp i nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) på flera sätt. Det är nämligen numera både obligatoriskt att ifrågasätta anbud med misstänkt låga priser och att förkasta sådana anbud om förklaringen inte är tillfredsställande.

Det är också obligatoriskt att förkasta ett anbud om förklaringen innebär att leverantören inte skulle uppfylla sina miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter. Upphandlingsmyndigheten utgår ifrån att de nya reglerna även medför utökade möjligheter för andra leverantörer att ifrågasätta den upphandlande myndighetens bedömningar i dessa avseenden.

En skyldighet att ifrågasätta misstänkt låga anbud

Enligt tidigare lagstiftning får (men måste inte) den upphandlande myndigheten ifrågasätta onormalt låga anbud. Enligt de nya reglerna blir den upphandlande myndigheten istället skyldig att ifrågasätta sådana anbud. Bedömningen av om ett anbud har ett misstänkt lågt anbudspris ska avgöras i förhållande till föremålet för upphandlingen. Vid denna bedömning kan bland annat uppgifter från bransch- eller fackförbund tjäna som vägledning eller prisbilden i jämförbara upphandlingar.

Anbud ska förkastas om priset inte förklaras

En upphandlande myndighets begäran om förklaring kan till exempel gälla om leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder, tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet, hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter, eller om leverantören kan få statligt stöd.

Om myndigheten har begärt en förklaring av priset och leverantören inte på ett tillfredsställande sätt kan förklara sitt pris ska, enligt de nya reglerna, anbudet förkastas. Vad gäller dessa frågor har det skett en rättsutveckling på senare tid genom bland annat vägledande rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

Miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter

De nya reglerna understryker särskilt att den upphandlande myndigheten måste förkasta anbudet om förklaringen innebär att leverantören inte kommer leva upp till sina miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

Anbud som är onormalt låga på grund av statligt stöd

Liksom tidigare regelverk innehåller de nya reglerna en särskild bestämmelse om hanteringen av anbud som är onormalt låga på grund av att leverantören fått ett statligt stöd. En skillnad mot tidigare regler är att anbudet ska förkastas i dessa fall om inte leverantören kan visa att stödet är förenligt med EUF-fördraget (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

En översikt om vad Statsstöd innebär 

Senast uppdaterad:

Relaterad information