Samarbetsavtal

Undantaget för samarbetsavtal innebär att upphandlande myndigheter kan träffa samarbetsavtal med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt LOU.

Undantaget infördes i lagstiftningen genom nya LOU. Undantaget har utvecklats i EU-domstolens rättspraxis och kallas ibland för ”Hamburgundantaget”. För att undantaget ska gälla ska flera villkor vara uppfyllda.

Förutsättningar för undantaget

Ett samarbetsavtal ska träffas mellan upphandlande myndigheter. Privata aktörer får inte vara parter i avtalet.

Avtalet ska avse ett samarbete för att nå myndigheternas gemensamma mål. Avtalet får alltså inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens behov; då är det inte fråga om ett samarbete utan om ett köp. Alla samarbetsparter ska också bidra till utförandet av uppdraget. Det krävs dock inte att alla parter bidrar med samma sak eller med lika mycket. Det är också möjligt med ekonomisk kompensation mellan parterna, men den får inte avse mer än kostnadstäckning.

Samarbetet ska avse offentliga tjänster. Det finns en osäkerhet kring vad som utgör offentliga tjänster och det kommer att krävas avgöranden av domstol för att klargöra de närmare förutsättningarna för undantaget. Med offentliga tjänster avses dock troligen sådana tjänster som utförs för att nå operativa mål (till exempel avfallshantering). Undantaget kan därmed inte tillämpas för samarbeten som enbart avser stödverksamhet (till exempel ekonomitjänster och städning). Upphandlingsmyndigheten menar att samarbetet bör kunna avse såväl obligatoriska som frivilliga uppgifter.

Samarbetet ska endast styras av överväganden som hänger samman med allmänintresset. Det innebär bland annat att privata leverantörer inte får gynnas. Om samarbetet till exempel för med sig att anskaffningar ska göras från privata leverantörer ska de upphandlingarna genomföras enligt LOU.

De deltagande upphandlande myndigheterna ska utöva mindre än 20 procent av den verksamhet som berörs av samarbetet på den öppna marknaden.

Två exempel på samarbetsavtal

Ett exempel på ett samarbetsavtal kan gälla avfallshantering. Om samarbetsparterna har avfallshantering som gemensamt mål kan undantaget vara tillämpligt om samarbetsparterna delar upp uppgifterna så att en står för insamling och en annan för förbränning av avfallet. Ett annat exempel kan vara två kommuner som samarbetar kring snöröjningen av vägarna i kommunerna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information