Sociala hänsyn

I flera avseenden klargörs utrymmet för att ställa krav på sociala hänsyn i nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU). Reglerna kring vilka bevis som kan krävas av leverantörer förändras också.

På denna sida hittar du översiktlig information om förändringarna i de nya lagarna. På vår webbplats hittar du ytterligare information om socialt ansvarsfull upphandling.

Reserverad upphandling

Enligt de nya reglerna får en upphandlande myndighet möjlighet att reservera deltagandet i upphandlingsförfaranden för vissa typer av skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social eller yrkesmässig integration av personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Den upphandlande myndigheten kan också välja att ange att kontraktet ska fullgöras inom ramen för program med skyddad anställning.

Läs mer om reserverad upphandling

Märkning

Genom de nya reglerna har införts en möjlighet för en upphandlande myndighet att, under vissa förutsättningar som anges i lagen, hänvisa till en särskild märkning som bevis för att upphandlingsföremålet har de egenskaper som krävs. Myndigheten ska emellertid godta andra märkningar som uppfyller märkeskrav som är likvärdiga med den angivna. I vissa fall ska den även godta annan lämplig utredning än sådana märkningar. Med märkning avses alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar att upphandlingsföremålet uppfyller vissa krav.

Läs mer om märkning här

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Om det som upphandlas ska användas av fysiska personer är den upphandlande myndigheten skyldig att se till att de tekniska specifikationerna beaktar samtliga användares behov, inklusive tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om krav på tillgänglighet och samtliga användares behov här

Krav på särskilda arbetsrättsliga villkor

Regeringen hade som förslag i lagstiftningsarbetet att upphandlande myndigheter, om det behövdes, skulle kräva att leverantören åtminstone garanterar de arbetstagare som ska fullgöra ett kontrakt vissa angivna villkor om lön, semester och arbetstid. Detta förslag omfattades dock inte av omröstningen i riksdagen och kom därmed inte med i den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer om arbetstagares rättigheter här

Läs mer om grundläggande rättigheter i arbetslivet här

Länkar

Läs mer om socialt ansvarsfull upphandling här

Lagtext

4 kap. 18 § Reserverad upphandling
9 kap. 12-15 §§ Märkning
9 kap. 2 § Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Prop. 2015/16:195

s. 455-462 Reserverad upphandling
s. 592-593 Märkning
s. 589 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad:

Relaterad information