Upphandling av tjänster

I nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) har uppdelningen av tjänster i så kallade A- och B-tjänster tagits bort. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en förteckning över vilka regler som gäller för upphandling av dessa tjänster.

Tjänster delades tidigare upp i A-tjänster, som omfattas av EUs upphandlingsregler, och B-tjänster, som lite förenklat bara omfattades av våra nationella upphandlingsregler. De tjänster som enligt tidigare regler var B-tjänster och som normalt upphandlades enligt reglerna i 15 kap. LOU respektive LUF har istället i nya reglerna delats upp i tre olika kategorier:

  1. Tjänster som är undantagna från reglerna
  2. ”Sociala tjänster och andra särskilda tjänster”
  3. Tjänster som omfattas fullt ut av reglerna

En lite närmare beskrivning av de tre kategorierna hittar du i vårt informationsmaterial ”Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hur hanterar vi mellantiden?”. Där får du också vägledning kring hur upphandling av dessa tjänster bör ske under den så kallade mellantiden.

Läs mer i vårt informationsmaterial om mellantiden här

1. Tjänster som är undantagna från reglerna

Ett fåtal tjänster undantas i vissa fall helt från EU-direktivets och nya LOU:s tillämpningsområde. Detta gäller i huvudsak vissa juridiska tjänster och vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst eller förebyggande av fara. I den mån dessa tjänster inte är undantagna hamnar de inom kategorin ”sociala tjänster och andra särskilda tjänster” som beskrivs  nedan.

2. Sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Ungefär hälften av de tjänster som enligt tidigare lagstiftning är B-tjänster blir ”sociala tjänster och andra särskilda tjänster”. Här hamnar till exempel alla tjänster i kategorin ”Hälsovård och socialtjänster” och kategorin ”Hotell- och restaurangtjänster”. Upphandling av dessa tjänster ska oavsett värde huvudsakligen ske på samma sätt som tidigare B-tjänster. Tjänsterna ska upphandlas enligt 19 kap. i LOU vilket motsvarar tidigare 15 kap. LOU.

Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet ska vissa bestämmelser i de direktivstyrda delarna av nya LOU följas. Det gäller bland annat vissa regler om tekniska specifikationer och om annonsering. Det innebär exempelvis att upphandlingar över tröskelvärdet ska annonseras i EUs gemensamma databas för annonsering av upphandlingar (Tenders Electronic Daily – ”TED”)-. Vid annonseringen ska ett särskilt standardformulär användas som finns i den nya annonseringsförordningen. Annonseringen kan göras antingen genom en annons om upphandling eller genom en förhandsannons som anbudsinfordran. Även en efterannons med resultatet av upphandlingen måste publiceras.

Läs mer om standardformuläret för TED här

3. Tjänster som omfattas fullt ut av reglerna

För de övriga tidigare B-tjänsterna, knappt hälften, ska LOU användas fullt ut. Dessa tjänster ska alltså upphandlas med användning av samma regler som för andra tjänster som omfattas av direktivet. Dessa tjänster är huvudsakligen från kategorin ”övriga tjänster”. Exempel på tidigare B-tjänster som nu måste upphandlas på samma sätt som tidigare A-tjänster är olika typer av trädgårdsarbeten, tvätteritjänster och telefonitjänster.

Förteckning över tidigare B-tjänster

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en förteckning över tidigare B-tjänster. I denna förteckning kan du söka eller filtrera fram de tjänster du är intresserad av för att se i vilken av de tre kategorierna ovan som tjänsten hamnar enligt de nya reglerna. 

Läs mer i förteckningen över tidigare B-tjänster här

Senast uppdaterad:

Relaterad information