Tilldelningskriterier

Nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) innehåller förändrade bestämmelser om utvärdering och tilldelningskriterier. Enligt Upphandlingsmyndighetens uppfattning medför de nya reglerna inte några egentliga förändringar men terminologin förändras delvis.

Vilken utvärderingsgrund som bör användas i en upphandling får även enligt de nya reglerna avgöras av den upphandlande myndigheten. I vissa situationer finns däremot särskilda regler som styr vilken utvärderingsgrund som ska användas, till exempel vid konkurrenspräglad dialog eller innovations-partnerskap.

Tre nya grunder för utvärdering

De tidigare utvärderingsgrunderna ”lägsta pris” och ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud” har ersatts med tre nya utvärderingsgrunder:

  1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
  2. kostnad eller
  3. pris.

Även om dessa nya regler inte medför några egentliga förändringar angående vilka tilldelningskriterier som får användas och hur utvärderingen ska gå till måste de upphandlande myndigheterna vara tydliga med vilken utvärderingsgrund som används i upphandlingen. Begreppet ”ekonomiskt mest fördelaktiga” återfinns även i nya LOU men nu som ett överordnat begrepp, och ska alltså inte förväxlas med utvärderingsgrunden med samma beteckning enligt dagens regler. Begreppet ”pris” ersätter i sin tur ”lägsta pris” enligt det tidigare regelverket.

Tilldelningskriterier

Det har inte skett några egentliga förändringar vad gäller vilka tilldelningskriterier den upphandlande myndigheten får använda sig av när den utvärderar anbud utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Samtliga tilldelningskriterier ska även fortsättningsvis ha anknytning till det som ska anskaffas och ska som huvudregel viktas inbördes.

Livscykelkostnader som tilldelningskriterium

I de nya reglerna tydliggörs att utvärderingen, om den inkluderar kostnaden för det som upphandlas, får inkludera en analys av livscykelkostnaderna. Sådana livscykelkostnader får omfatta kostnader för externa miljöeffekter.

Personals kompetens och erfarenhet

Av nya LOU-direktivet framgår att organisation av samt kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att verkställa kontraktet kan utgöra ett tilldelningskriterium. Detta framgår dock inte uttryckligen av nya LOU eftersom det anses gälla redan enligt dagens regler.

Läs LOU-direktivet här

Senast uppdaterad:

Relaterad information