Uteslutning

Vid upphandlingar enligt nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) är upphandlande myndigheter skyldiga att utesluta leverantör i fler fall än tidigare. Av större praktisk betydelse är kanske att reglerna för hur själva prövningen går till har förändrats. Bland annat har det förts in en uttalad skyldighet att begära in och kontrollera bevis för att leverantören inte ska uteslutas ur upphandlingen.

Tillsammans med flera andra förändringar, som bland annat reglerna för onormalt låga anbud och sociala hänsyn, ger de nya reglerna om uteslutning uttryck för en ambition att förstärka den offentliga upphandlingens motståndskraft mot osund konkurrens.

Fler brott ska medföra uteslutning av leverantören

Upphandlande myndigheter är sedan tidigare skyldiga att utesluta leverantörer som är dömda för vissa fall av organiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri och penningtvätt. Denna förteckning har nu utökats genom de nya reglerna med terroristbrott, finansiering av terrorism och människohandel. Skyldigheten att utesluta leverantörer som dömts för bestickning har också utökats.

Betalning av skatter och sociala avgifter

Tidigare fick en upphandlande myndighet utesluta en leverantör som inte fullgjort sina skyldigheter vad gäller betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter. I nya lagstiftningen är detta i princip obligatoriskt om överträdelsen har fastställts i en dom eller beslut som vunnit laga kraft.

Andra grunder för uteslutning

Det har också tillkommit ett antal nya situationer där den upphandlande myndigheten får, men inte måste, utesluta en leverantör. Enligt Upphandlingsmyndighetens uppfattning utgör de nya grunderna emellertid närmast klargöranden av vad som redan gällde sedan tidigare. Bland annat har det tydliggjorts att leverantörer som tidigare mer allvarligt brustit vid utförandet av ett offentligt kontrakt får uteslutas.

En uttrycklig regel om självsanering

En leverantör som annars skulle uteslutas får enligt de nya reglerna en uttrycklig rätt att ändå delta i upphandlingen om leverantören vidtagit olika åtgärder (vilket brukar kallas ”självsanering”). Sådana åtgärder kan bestå i att leverantören samarbetat med myndigheter, betalat eventuella böter eller sanktionsavgifter och vidtagit konkreta åtgärder för att felet inte ska upprepas.

Handläggningen av frågor om uteslutning

I nya LOU finns flera nya regler om hur upphandlande myndigheter konkret ska genomföra prövningen av om någon leverantör ska uteslutas. Reglerna innebär bland annat en skyldighet för de upphandlande myndigheterna att kontrollera om leverantören ska uteslutas innan de tilldelar ett avtal. Även reglerna om vilka bevis myndigheten får begära in i detta syfte blir tydligare.

En upphandlande myndighet ska snarast meddela en leverantör skriftligen om beslutet om uteslutning och om skälen för det.

Företag vars kapacitet åberopas

I princip är skyldigheten att kontrollera om det föreligger grund för uteslutning utvidgad till att omfatta även sådana externa aktörer vars kapacitet leverantören åberopar i upphandlingen. Det innebär att den upphandlande myndigheten inte får godta sådana aktörer som ska uteslutas enligt reglerna, men leverantören får i det fallet en möjlighet att åberopa kapacitet hos ett annat företag.

Länkar

Osund konkurrens i offentlig upphandling – om lagöverträdelser som konkurrensmedel (KKV 2013)

Lagtext

13 kap. och 15 kap. 3-9 §§

Prop. 2015/16:195

s. 715-748 och 772-775

Senast uppdaterad:

Relaterad information