Ändringar av avtal

I nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) har införts särskilda bestämmelser om ändringar av avtal under avtalstiden. Bestämmelserna klargör i vilka fall en upphandlande myndighet kan ändra i ett upphandlat avtal utan att den behöver genomföra en ny upphandling.

Huvudregeln är att upphandlande kontrakt och ramavtal inte får ändras utan att det genomförs en ny upphandling. Genom de nya reglerna har införts uttryckliga undantag från huvudregeln som anger i vilka fall en ändring är tillåten. Några motsvarande bestämmelser fanns inte i tidigare LOU.  Men genom EU-domstolens rättspraxis fanns även tidigare ett utrymme för ändringar. De nya reglerna innebär ett förtydligande av denna rättspraxis men innebär i någon utsträckning även att utrymmet för ändringar av avtal har förändrats.

Tillåtna ändringar

Enligt nya LOU är en ändring tillåten om det är fråga om ändringar

  • av mindre värde,
  • som genomförs i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul,
  • genom kompletterande beställningar eller
  • till följd av oförutsebara omständigheter.

Regeln om kompletterande beställningar gäller inte för ramavtal.

Byte av leverantör

Enligt de nya reglerna finns det en möjlighet för en upphandlande myndighet att byta ut leverantören i ett upphandlat avtal. Detta förutsätter att den nya leverantören uppfyller de kvalificeringskrav som ursprungligen fastställdes och helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar. Ett leverantörsbyte är även möjligt om den upphandlande myndigheten tar på sig huvudleverantörens skyldigheter gentemot dess underleverantörer.

Ändringar som är väsentliga

Det finns även några andra situationer där en ändring kan vara väsentlig och därmed otillåten. En ändring är väsentlig bland annat om den:

  1. inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud, att andra anbud skulle ha ingått i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen,
  2. innebär att avtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den leverantör som har tilldelats avtalet,
  3. medför att avtalets omfattning utvidgas betydligt eller
  4. innebär ett byte av leverantör.

Annonsering om ändring av avtal

En nyhet i nya LOU är att upphandlande myndigheter ska upplysa om att en ändring gjorts i ett avtal genom en annons, förutsatt att det är frågan om kompletterande beställningar eller ändringar som har gjorts på grund av oförutsebara omständigheter. För direktivstyrda upphandlingar finns ett nytt standardformulär för detta ändamål.

Lagtext

17 kap. 8-16 §§ nya LOU

Prop. 2015/16:195

s. 842-851

s. 1127-1133

Länkar 

Här hittar du rapporten, Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information