Nya lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (nya LUF)

Här får du en överblick över några av de viktigaste förändringarna i nya lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (nya LUF).

En övergripande förändring är att förfarandereglerna i nya LOU respektive nya LUF alltmer liknar varandra. Detta beror på att:

  • bestämmelserna i nya LOU i vissa avseenden har utformats med regleringen i försörjningssektorerna som förebild och
  • nya LUF reglerar vissa moment på liknande sätt som i nya LOU.

Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner

De nya lagarna innehåller inte någon uppdelning i A- och B-tjänster. Däremot omfattas även fortsättningsvis upphandling av vissa tjänster av enklare regler, även om annonsering i vissa fall fortfarande måste ske i EUs gemensamma databas för upphandlingsannonser (TED).

Avtal mellan offentliga aktörer regleras

Det har införts en rad nya bestämmelser som reglerar i vilken utsträckning avtal mellan offentliga aktörer behöver konkurrensutsättas enligt upphandlingsreglerna. Dessa regler innebär främst att EU-domstolens rättspraxis kring dessa frågor tydliggörs i själva lagtexten.

Elektronisk upphandling blir nytt krav

I nya LUF har införts en övergripande skyldighet för upphandlande enheter att genomföra upphandlingar med elektroniska kommunikationsmedel. Det är dock en skyldighet med flera viktiga undantag.

Tidsfrister för annonsering förkortas

Minimitidsfristerna för annonsering har generellt förkortats. Det är även uttryckligen möjligt för en upphandlande enhet att förlänga anbudstiden i en upphandling om den gör väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten.

Här hittar du en tabell med nya minimitider när det gäller LUF

Ramavtalstiden begränsas

I nya LUF har införts en något mer detaljerad reglering av ramavtal än vad som gäller idag. Enligt de nya reglerna måste ramavtal som huvudregel begränsas till åtta år om det inte finns särskilda skäl. Vidare ska kontrakt som grundas på ett ramavtal tilldelas på grundval av objektiva regler och kriterier som ska anges i upphandlingsdokumenten.

Konkurrenspräglad dialog blir nytt förfarande

Konkurrenspräglad dialog har införts i nya LUF som ett upphandlingsförfarande vid upphandling inom försörjningssektorerna.

Prövningen av leverantörer

Nya LUF innehåller en rad nya regler om uteslutning och kvalificering av leverantörer. De viktigaste förändringarna gäller inte främst vilka krav upphandlande enheter får eller måste ställa, utan hur kontrollen av leverantörer ska gå till. Dessa krav gäller också sådana externa företag som en leverantör åberopar för att visa att den uppfyller kvalificeringskraven. Det har även införts ett helt nytt system med preliminär egenförsäkran av leverantörer (ESPD) i syfte att förenkla administrationen för både upphandlande enheter och leverantörer. I vissa delar av de nya reglerna om prövning av leverantörer gäller olika bestämmelser för upphandlande enheter och sådana upphandlande enheter som också är upphandlande myndigheter.

Regler för ändringar av avtal

Det införs detaljerade regler om vad som gäller ifråga om ändringar av upphandlade avtal under avtalstiden. Dessa regler innebär att utrymmet att göra väsentliga ändringar av upphandlade avtal preciseras i jämförelse med EU-domstolens rättspraxis.

Länkar

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling

Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hur hanterar vi mellantiden?

Överprövning av offentliga upphandlingar. En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF (KKV Uppdragsforskning 2014:8)

Beslut om undantagna marknader (länk till Kommissionens webbplats - eng)

Här hittar du en tabell med nya minimitider när det gäller LUF

Lagtext

3 kap. 11-16 §§ Kontrakt mellan offentliga aktörer

10 kap. 8 § och 12 kap.

1-8 §§ Elektronisk upphandling

11 kap. Annonsering

7 kap. 1-4 §§ Ramavtal

6 kap. 1 § och 13-22 §§ Konkurrenspräglad dialog

13 kap. och 14 kap. 3 § Prövning av leverantörer

16 kap. 8-16 §§ Väsentliga ändringar

Prop. 2015/16:195

s. 898-904 Uppdelningen i A- och B-tjänster försvinner

s. 392-402 Kontrakt mellan offentliga aktörer

s. 612-617 och s. 652-668 Elektronisk upphandling

s. 633-649 Annonsering

s. 522-526 Ramavtal

s. 595-499 Konkurrenspräglad dialog

s. 715-749 och s. 767-782 Prövning av leverantörer

s. 842-851Väsentliga ändringar

Senast uppdaterad:

Relaterad information