Den svenska lagstiftningsprocessen

Så här ser den svenska lagstiftningsprocessen ut som ledde fram till den nya upphandlingslagstiftning som trädde ikraft 1 januari 2017.

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling i en omröstning som skedde den 30 november 2016. Riksdagen sa dock nej till de delar i förslaget som handlar om att det i vissa fall skulle bli obligatoriskt att ställa krav på arbetsrättsliga villkor.

Regeringen fattade den 22 juni 2016 beslut om propositionen gällande nytt regelverk om upphandling.

Följande utredningar har legat till grund för regeringens beredning av propositionen:

Sedan dessa utredningar remissbehandlats tog regeringskansliet fram en lagrådsremiss:

Lagrådet, som har till uppgift att granska och yttra sig över remitterade lagförslag, har yttrat sig över lagrådsremissen:

Dessutom har följande kompletterande utredningar tagits fram:

Även till dessa utredningar har regeringen tagit fram lagrådsremisser som lagrådet har yttrat sig över.

Senast uppdaterad:

Relaterad information