Direktivkonform tolkning och direkt effekt

För upphandlingar som inletts under mellantiden, alltså tiden mellan den 18 april 2016 och det att de nya lagarna trädde ikraft 1 januari 2017, gäller tidigare lagar men tillämpningen och tolkningen av reglerna kommer i vissa fall att påverkas på så sätt att direktivkonform tolkning och direkt effekt kan aktualiseras.

Enligt EU-domstolens rättspraxis kan myndigheter och domstolar under vissa förutsättningar behöva tolka de nationella reglerna utifrån de nya direktiven, vilket ibland kallas direktivkonform tolkning. Under vissa omständigheter kan det till och med vara så att myndigheter och domstolar är skyldiga att tillämpa vissa regler i direktiven även om den nationella lagstiftningen står i strid med dessa, vilket brukar kallas att bestämmelserna har direkt effekt.

Läs mer omdirektivkonform tolkning och direkt effekt

Vilka regler gäller för vilka upphandlingar?

Direktivkonform tolkning och direkt effekt i förhållande till de nya direktiven kan bara bli aktuellt om den aktuella upphandlingen har inletts den 18 april 2016 eller därefter.

Om upphandlingar har inletts:

  •  före den 18 april 2016 ska gamla LOU och LUF tillämpas på samma sätt som tidigare
  •  från och med den 18 april 2016 ska gamla LOU och LUF tolkas utifrån de nya upphandlingsdirektiven och vissa direktivbestämmelser kan ha direkt effekt
  • från och med 1 januari när de nya lagarna trädde i kraft tillämpas de nya upphandlingslagarna.

Läs mer om för vilka upphandlingar direktivkonform tolkning och direkt effekt kan ha betydelse

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information