Upphandlingar som inletts under mellantiden

I vissa fall kan, bör eller ska man tillämpa direktivens bestämmelser eller tolka tidigare LOU och LUF mot bakgrund av vad som anges i de nya direktiven för upphandlingar som inletts under mellantiden. Upphandlingsmyndigheten har lyft fram vissa bestämmelser i direktiven som vi anser bör beaktas för dessa upphandlingar.

Vilka regler ska tillämpas under mellantiden?

Här följer en förteckning över de nyheter i de nya direktiven som vi anser att upphandlande myndigheter, och i vissa fall upphandlande enheter, bör tillämpa på upphandlingar som inletts under mellantiden. Genom att klicka på respektive hänvisning till avsnitt kan du läsa mer om en fråga.

1. Vissa B-tjänster bör annonseras i TED under mellantiden och i vissa fall bör upphandlingarna genomföras enligt de förfaranderegler som gäller för A-tjänster (se avsnitt 3.1.1(1) och avsnitt 3.1.1(3)).

2. Det bör ges elektronisk tillgång till upphandlingsdokument, inklusive kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumentet (se avsnitt 3.4 och avsnitt 3.4.1).

3. Vid förhandlat förfarande bör det av annonsen framgå om anbud kan komma att antas utan förhandling (se avsnitt 3.5.1).

4. Undantagen för konstnärliga och tekniska skäl bör förstås i enlighet med direktivens beskrivning (se avsnitt 3.5.3).

5. Upphandlande enheter bör, som huvudregel, begränsa ramavtalstiden till åtta år (se avsnitt 3.7).

6. Hänsyn bör tas till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och samtliga användares behov vid utarbetande av tekniska specifikationer (se avsnitt 3.11.1).

7. Obligatoriska uteslutningsgrunder, inklusive uteslutning på grund av bristande betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter, samt möjlighet till självsanering bör beaktas (se avsnitt 3.13.1).

8. Krav på årsomsättning bör, som huvudregel, begränsas till två gånger kontraktsvärdet (se avsnitt 3.14(1)).

9. Preliminär egenförsäkran genom ESPD bör godtas (se avsnitt 3.15).

10. Åberopande av extern kapacitet (se avsnitt 3.16).

11. Anbud med onormalt låga anbudspriser bör ifrågasättas och i vissa fall förkastas (se avsnitt 3.19).

12. För byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som omfattas av LUK-direktivet bör de väsentliga delarna av LUK-direktivet följas, liksom bestämmelser om avtalsspärr m.m. (se kapitel 4).

Upphandlingsmyndighetens bedömning är att direktivens nyheter om bland annat dynamiska inköpssystem, innovationspartnerskap, märken samt kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder inte bör tillämpas på upphandlingar som inletts under mellantiden.

Läs hela informationsmaterialet "Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hur hanterar vi mellantiden" här

Obs! De rekommendationer som Upphandlingsmyndigheten lämnar är avsedda att utgöra ett stöd till upphandlande myndigheter och enheter. Eftersom rättsläget många gånger är oklart har vi formulerat rekommendationerna som ”förordade handlingsalternativ” snarare än uttalat vad som gäller. Rekommendationerna ska alltså inte läsas på det sättet att en upphandlande myndighet eller enhet som inte följt rekommendationen med nödvändighet har gjort något fel.

Senast uppdaterad:

Relaterad information