Upphandlingsförfaranden

En upphandlande myndighet eller enhet som ska genomföra en offentlig upphandling ska välja ett förfarande för upphandlingen. Valet av förfarande styr bland annat i vilka steg upphandlingen ska genomföras, vilka tidsfrister som gäller och om myndigheten eller enheten får förhandla med anbudsgivarna eller inte.

Vilka förfaranden som den upphandlande myndigheten eller enheten får välja bland beror på avtalets värde samt, om det är fråga om en tjänst, vilken typ av tjänst som ska upphandlas. När den upphandlande myndigheten ska fastställa vilket förfarande som ska användas bör den överväga vilket av de möjliga förfarandena som ger bästa resultat med hänsyn till verksamhetens behov. Upphandlingsprocessen ser olika ut beroende på vilket förfarande myndigheten väljer.

Reglerna om de olika förfarandena skiljer sig i åt mellan de olika upphandlingslagarna, särskilt i LUK där den upphandlande myndigheten eller enheten är fri att organisera förfarandet så länge de upphandlingsrättsliga principerna och övriga bestämmelser i LOU följs. LUK innehåller istället några få grundläggande regler om hur förfarandet vid tilldelning av koncessioner ska gå till.

Läs mer om upphandling av koncessioner

I förfarandena får (men måste inte) ingå olika metoder för kontraktstilldelning. Detta är bland annat ramavtal, elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem.

Det är främst tröskelvärdet som avgör möjliga förfaranden

Tröskelvärdet är det beloppsvärde som avgör vilka regler en upphandling ska följa – de direktivstyrda förfarandena över tröskelvärdena eller de nationella förfarandena under tröskelvärdena. Tröskelvärdena är fastställda till nivåer där företag inom EU och EES typiskt sett förväntas vara intresserade av att lägga anbud över nationsgränserna. Det gäller olika tröskelvärdena beroende vad som upphandlas – generellt kan man säga att tröskelvärdet är betydligt högre vid upphandling av byggentreprenader och koncessioner. Tröskelvärdena är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder.

Läs mer om tröskelvärdena

Beräkningen av upphandlingens värde

Beräkningen av avtalets värde ska ske utifrån tidpunkten då upphandlingen annonseras. Om upphandlingen inte behöver annonseras ska beräkningen istället ske vid den tidpunkt då upphandlingsförfarandet påbörjas.

Beräkningen ska baseras på hela avtalsperioden inklusive eventuella optioner och förlängningar som om de utnyttjas.

Moms ska inte medräknas när värdet för avtalet beräknas.

Självständiga operativa enheter

Den upphandlande myndigheten ska även lägga samman värdet av liknande kontrakt som återkommer under en tolvmånadersperiod eller ett räkenskapsår. Detta gäller även enligt huvudregeln om den upphandlande myndigheten består av olika enheter, såsom avdelningar eller kontor, som ingår kontrakten.

Värdet får dock uppskattas särskilt för sådana självständiga operativa enheter som ansvarar självständigt för sin upphandling eller för vissa kategorier av upphandlingar. Den upphandlande myndigheten kan antas bestå av sådana självständiga enheter när den

  • självständigt genomför upphandlingar och beslutar om inköp;
  • förfogar över en egen budgetpost för de berörda upphandlingarna, och ingår kontraktet självständigt och finansierar det ur en budget som den förfogar över.

Upphandling av tjänster

De tjänster som omfattas av upphandlingsreglerna delas upp i två kategorier: tjänster som omfattas av direktivens förfaranderegler samt sådana sociala tjänster och andra särskilda tjänster som omfattas av ett enklare system.

Läs mer om upphandling av tjänster

Skillnaden mellan olika upphandlingsförfaranden

Ett sätt att dela upp de olika förfarandena är sådana som följer av direktiven och sådana som endast kan tillämpas vid upphandling enligt våra nationella regler (över eller under tröskelvärdena).

Man kan också skilja på sådana förfaranden som den upphandlande myndigheten eller enheten alltid kan välja att använda, och sådana förfaranden som myndigheten eller enheten endast får använda i vissa situationer.

En tredje gränsdragning är om förfarandet tillåter förhandling eller inte och en fjärde möjlig uppdelning är mellan sådana förfaranden som ska annonseras och sådana som inte behöver annonseras.

Senast uppdaterad: