Dynamiska inköpssystem

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) ger upphandlande myndigheter och enheter möjlighet att använda sig av dynamiska inköpssystem. Dessa kan användas för återkommande inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov.

Ett dynamiskt inköpssystem gör det möjligt för en upphandlande myndighet eller enhet att få tillgång till ett särskilt brett urval av anbud, och på så sätt utnyttja konkurrensen på bästa sätt vid inköp av sådant som köps ofta. Ett dynamiskt inköpssystem är inte begränsat till de ursprungliga avtalsparterna på samma sätt som ramavtal är utan nya leverantörer kan ansluta efter hand.

För vilka inköp kan detta användas

Reglerna om dynamiska inköpssystem har i första hand skapats för inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som är färdigproducerade eller som är av mer standardiserad karaktär. Men det finns inget som hindrar att dynamiska inköpssystem används vid mer komplicerade inköp om inköpen rör något som en upphandlande myndighet eller enhet kommer att behöva köpa in vid flera tillfällen och som är allmänt tillgängligt på marknaden.

En process i två steg

Vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten eller enheten använda bestämmelserna för så kallat selektivt förfarande (med den skillnaden att antalet kvalificerade anbudssökande som får delta i systemet inte får begränsas). Ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som en helt elektronisk process. Upphandlingsmyndigheten utgår ifrån att det i praktiken krävs någon form av särskilt utvecklat upphandlingssystem för att kunna inrätta ett dynamiskt inköpssystem. Det får inte tas ut någon administrativ avgift av en leverantör som deltar eller vill delta i systemet.

1) Steg ett: inrättande av systemet

En upphandlande myndighet eller enhet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska annonsera detta på samma sätt som vad gäller andra upphandlingar. Det dynamiska inköpssystemet ska ha en bestämd giltighetstid, men det finns inga bestämmelser om en längsta giltighetstid.

En upphandlande myndighet eller enhet ska under hela giltighetstiden ge leverantörer möjlighet att ansöka om att få delta i systemet. Alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven ska godkännas. Det är förmodligen också möjligt för leverantörer att lämna systemet under giltighetstiden.

Om systemet inrättas av en inköpscentral får det även användas av andra upphandlande myndigheter eller enheter än de som deltog i den ursprungliga upphandlingen. Detta förutsätter emellertid att inköpscentralen när den gjorde upphandlingen upplyst om att systemet får användas även av andra upphandlande myndigheter eller enheter. Ett dynamiskt inköpssystem är alltså inte slutet på samma sätt som ett ramavtal.

2) Steg 2: tilldelning av kontrakt

Det andra steget i ett dynamiskt inköpssystem är tilldelningen av enskilda kontrakt. Den upphandlande myndigheten eller enheten ska bjuda in alla leverantörer som godkänts som deltagare i det dynamiska inköpssystemet att lämna anbud för varje kontrakt som ska tilldelas enligt systemet. Leverantörerna i inköpssystemet ska normalt sett ha minst tio dagar på sig att komma in med anbud.

8 kap. 1-14 §§ samt 34 § LOU/LUF

Prop. 2015/16:195 s. 556-566

Senast uppdaterad:

Relaterad information