Dynamiskt inköpssystem

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk metod för upphandling. Systemet är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden och antalet leverantörer får inte begränsas. Det är ett flexibelt system som ökar möjligheterna att få in nya produkter och lösningar till upphandlande myndigheter och enheter. DIS liknar en vanlig upphandling men är en snabbare process.

Den 1 januari 2017 infördes möjligheten att använda DIS i den svenska upphandlingslagstiftningen. En upphandlande myndighet och enhet får använda ett DIS för återkommande anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser en upphandlande organisations behov.

Vid upphandlingar med DIS som metod ska den upphandlande myndigheten eller enheten använda bestämmelserna om selektivt förfarande i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Vad är ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Ett DIS kan liknas vid ett förkvalificeringssystem som ska drivas helt elektronisk och ha en bestämd giltighetstid. Det finns ingen bestämmelse för hur lång giltighetstid ett DIS får ha utan det är upp till den upphandlande organisationen att själv bestämma. Att systemet ska drivas helt elektronisk innebär bland annat att all kommunikation i ett DIS ska vara elektronisk. Muntlig kommunikation får inte användas.

Ett DIS är öppet för nya leverantörer under hela systemets giltighetstid och den upphandlande organisationen kan marknadsföra sitt DIS löpande för att få in fler lämpliga leverantörer i systemet.

DIS gör det möjligt för en upphandlande organisation att få tillgång till ett brett urval av leverantörer, och på så sätt utnyttja konkurrensen på bästa sätt vid inköp av sådant som köps regelbundet. På marknader som är under snabb utveckling kan upphandlande organisationer genom DIS effektivt köpa in de senast utvecklade lösningarna och produkterna.

Den organisation som driver ett DIS får inte ta ut någon administrativ avgift från en leverantör som deltar eller vill delta i systemet.

Jämförelser DIS och ramavtal

Till skillnad från ett ramavtal så är DIS öppet för nya leverantörer att ansluta sig till under hela systemets giltighetstid, så länge de uppfyller kvalificeringskraven. Det finns ingen skyldighet för leverantörerna i ett DIS att lämna anbud på en enskild anbudsinbjudan och leverantörer kan även lämna systemet. Det ökar möjligheterna för nystartade, små- och medelstora företag samt lokala leverantörer att konkurrera om kontrakten över tid.

Det finns ingen förbestämd gräns för hur lång giltighetstid ett DIS får ha utan det är upp till den upphandlande organisationen att själv bestämma en lämplig giltighetstid för systemet.

I ett ramavtal är giltighetstiden, maximalt fyra år i LOU och åtta år i LUF, om inte särskilda skäl finns.

Fördelar med DIS

 • Möjligt för nya leverantörer att ansöka om att delta under hela giltighetstiden, vilket ger ökad konkurrens och större flexibilitet.
 • Den upphandlande organisationen kan både inför inrättande av DIS och även under hela giltighetstiden marknadsföra systemet för att få in nya lämpliga leverantörer.
 • DIS kan delas upp i olika kategorier, vilket ger små- och medelstora företag stora möjligheter att ansöka om att delta i systemet och konkurrera om affärerna.
 • Goda förutsättningar att kunna standardisera och effektivisera inköpen.
 • Möjligt att på ett effektivt sätt få nya alternativ och lösningar från leverantörer på marknader med ständig förändring och under snabb utveckling.
 • Leverantörer är inte bundna till att besvara varje enskild anbudsinbjudan utan lämnar anbud när de har möjlighet.
 • För att få anbud på alternativa och innovativa lösningar går det bra att ställa funktionskrav i systemet.
  Funktionskrav i upphandling
 • Vid tjänsteupphandlingar har upphandlande organisationen stor möjlighet att hitta rätt kompetens till varje enskilt uppdrag. 

Utmaningar med DIS

 • En ny upphandlingsmetod med nya formkrav där liten praktisk erfarenhet finns.
 • Det kan bli en ökad administration om det inkommer ansökningar från ett stort antal leverantörer samtidigt.

Samordnat DIS

Det är tillåtet att flera upphandlande organisationer tillsammans inrättar ett DIS för att täcka ett gemensamt behov, så kallad samordnad upphandling. De upphandlande organisationer som har rätt att använda systemet ska tydligt framgå redan i anbudsinfordran. Det är inte möjligt för en upphandlande organisation att ansluta sig i efterhand till systemet.

Om det är en inköpscentral som driver systemet är det andra regler som gäller (se nedan).

Vad gäller för en inköpscentral?

Om ett DIS drivs av en inköpscentral och får användas av andra upphandlande myndigheter ska detta anges i anbudsinfordran. Dock behöver det inte framgå vilka upphandlande myndigheter och enheter som får använda sig av systemet.


Definitionerna är många och ibland förvillande lika när man pratar om dynamiska inköpssystem (DIS).

DIS Dynamiskt inköpssystem, en elektronisk metod för upphandling.
Anbudsinfordran – Inbjudan till att delta i systemet En annons om ett DIS som finns tillgänglig under hela systemets giltighetstid.
Anbudsansökan Leverantören ansöker om att få delta och bli kvalificerad i DIS.
Godkänd/kvalificerad leverantör En leverantör som får lämna anbud i systemet.
Anbudsinbjudan När ett köp ska ske i DIS som är i drift skickas en inbjudan till alla kvalificerade leverantörer som får möjlighet att lämna anbud.

 

Elektroniska metoder för upphandling:

 • 8 kap. 1-14 §§ samt 34 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling LOU – dynamiskt inköpssystem
 • 8 kap. 1-14 §§ samt 34 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna LUF – dynamiskt inköpssystem

Ramavtal och inköpscentraler:

 • 7 kap. 2 § LOU/LUF – ramavtals löptid
 • 1 kap. 14 § LOU, 13 § LUF – definition av inköpscentral

Senast uppdaterad:

Relaterad information