Elektroniska auktioner

En upphandlande myndighet eller enhet kan välja att tillämpa elektronisk auktion som en avslutande del av en upphandling. En elektronisk auktion går förenklat till så att anbudsgivarna efter en första utvärdering av anbuden i en upprepad och elektronisk process lämnar nya priser eller andra värden.

En elektronisk auktion är i sig inte ett förfarande utan ingår i andra förfaranden. Om elektronisk auktion ska användas ska det anges i annonsen.

Reglerna om elektroniska auktioner är utformade på samma sätt i LOU och LUF men avviker något från reglerna i LUFS.

Uppgifter i upphandlingsdokumenten

Om en upphandlande myndighet eller enhet avser genomföra en elektronisk auktion ska det av upphandlingsdokumenten bland annat framgå:

  • Vilka delar av anbuden som kommer att vara föremål för den elektroniska auktionen,
  • eventuella gränser för de värden som kan presenteras av anbudsgivarna,
  • de uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under auktionen och när detta kommer att ske,
  • andra nödvändiga uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
  • de villkor på vilka anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta skillnaderna mellan anbuden som kan ha bestämts,
  • nödvändiga uppgifter om den elektroniska utrustning som ska användas, och
  • tidpunkten då den elektroniska auktionen ska avslutas.

Hur auktionen går till

Alla anbudsgivare som har lämnat godtagbara anbud ska bjudas in med elektroniska medel att lämna nya priser eller värden. Upplägget av en elektronisk auktion ska möjliggöra en rangordning utifrån automatiska utvärderingsmetoder.

En elektronisk auktion får genomföras i på varandra följande steg.

Under auktionen ska alla anbudsgivare vid varje tidpunkt ska ha kännedom om sin plats i rangordningen.

En elektronisk auktion ska avslutas

  • vid den tidpunkt som angetts i upphandlingsdokumenten;
  • när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden; eller
  • när angivet antal auktionsetapper har genomförts.

Elektroniska auktioner och sekretess

Den upphandlande myndigheten eller enheten får lämna upplysningar om antalet deltagare i den elektroniska auktionen, och får även lämna vissa andra upplysningar under förutsättning att detta har angetts i upphandlingsdokumenten.

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns en särskild reglering avseende elektroniska auktioner. Enligt denna bestämmelse får en upphandlande myndighet eller enhet trots reglerna om anbudssekretess lämna ut vissa uppgifter om övriga deltagare i auktionen.

Läs mer om offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

LAGHÄNVISNINGAR:
8 kap. 15 § LOU/LUF; 2 kap. 7 § LUFS – Definition av elektronisk auktion
8 kap. 16 § LOU/LUF; 6 kap. 1 § LUFS – Vid vilka förfaranden en elektronisk auktion får användas
8 kap. 17 § LOU/LUF; 6 kap. 2 § LUFS – Hur en elektronisk auktion genomförs
8 kap. 18-19 §§ LOU/LUF; 6 kap. 3-4 §§ LUFS – Uppgifter i upphandlingsdokumenten
8 kap. 20 § LOU/LUF; 6 kap. 5 § LUFS – Första utvärdering av anbud inför en elektronisk auktion
8 kap. 21-24 §§ LOU/LUF; 6 kap. 6-10 §§ LUFS – Inbjudan att lämna nya priser eller värden
8 kap. 25 § LOU/LUF; 6 kap. 11 § LUFS – Upplysningar till anbudsgivarna
8 kap. 26-27 §§ LOU/LUF; 6 kap. 12-13 §§ LUFS – Avslutande av en elektronisk auktion
19 kap. 3 § OSL – Anbudssekretess och uppgifter i elektroniska auktioner

Senast uppdaterad:

Relaterad information