Över tröskelvärdena

För upphandlingar över tröskelvärdena kan den upphandlande myndigheten eller enheten välja mellan de förfaranden som följer av EU-direktiven. Detta medför att de olika förfarandena ser ungefär likadana ut mellan medlemsstaterna i EU. Reglerna är annorlunda i LUK som inte innehåller bestämmelser om olika förfaranden som den upphandlande myndigheten eller enheten ska välja mellan.

Från förfaranden ska man skilja olika metoder för kontraktstilldelning, såsom ramavtal, elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem. Dessa är inte förfaranden i sig utan kan ingå som en del i förfaranden. Vidare kan den upphandlande myndigheten eller enheten genomföra projekttävlingar som också är reglerade i upphandlingslagstiftningen och liknar upphandlingsförfaranden.

Möjliga förfaranden över tröskelvärdena

Vid upphandling över tröskelvärdena kan den upphandlande myndigheten eller enheten alltid välja mellan att använda ett öppet förfarande eller ett selektivt förfarande.

I vissa fall får myndigheten också använda förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt inrätta ett innovationspartnerskap.

Innovationspartnerskap inte är ett möjligt förfarande vad gäller upphandlingar enligt LUFS. Upphandlande enheter enligt LUF kan alltid använda sig av ett förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud

När en upphandlande myndighet eller enhet använder ett selektivt förfarande, ett förhandlat förfarande med föregående annonsering, en konkurrenspräglad dialog eller ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får den begränsa antalet anbudssökande som får lämna anbud.

Om myndigheten väljer att göra detta blir alltså följden att inte alla anbudssökande som uppfyller kraven på leverantörerna bjuds in att lämna anbud. Detta kan vara användbart om den upphandlande myndigheten eller enheten har anledning att tro att den kommer att få ett mycket stort antal anbudssökande som dessutom uppfyller kraven på leverantörerna.

Om den upphandlande myndigheten eller enheten väljer att göra detta ska den ange

 • de kriterier och regler som den kommer att använda för att välja ut vilka anbudssökande som ska få lämna anbud, och
 • det lägsta antal anbudssökande som kommer att få lämna anbud.

Hur många anbudssökande som minst ska bjudas in beror på vilket förfarande som används och ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens kan uppnås.

 • Selektivt förfarande: minst fem anbudssökande.
 • Förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap: Minst tre anbudssökande.

Inbjudan att få lämna anbud

Vid annonserade förfaranden som genomförs i två steg ska den upphandlande myndigheten eller enheten vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att lämna anbud (eller delta i en konkurrenspräglad dialog). Detta gäller vid

 • Selektivt förfarande
 • Förhandlat förfarande med föregående annonsering
 • Konkurrenspräglad dialog
 • Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap

En sådan inbjudan ska enligt LOU och LUF även innehålla uppgift om:

 • tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar av den upphandlande myndigheten;
 • sista dag för att ta emot anbud;
 • adress till vilken anbudet ska skickas;
 • på vilket eller vilka språk det ska skrivas;
 • vid konkurrenspräglad dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det eller de språk som ska användas;
 • en hänvisning till annonsen om upphandling (eller till förhandsannonsen om en sådan annons har använts som anbudsinfordran);
 • de handlingar som ska bifogas;
 • tilldelningskriterierna samt kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning (om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument); och
 • övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vidare med elektroniska medel ge de utvalda anbudssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten.

Läs mer om elektronisk kommunikation i upphandlingar

6 kap. 1 § LOU/LUF; 4 kap. 1 § LUFS – Förteckning över upphandlingsförfarandena
4 kap. 6-7 §§ LOU/LUF; 4 kap. 6 § LUK; 12 kap. 3-6 §§ LUFS – Begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud
10 kap. 9 § LOU/LUF; 9 kap. 8 § LUFS – Inbjudan att lämna anbud i upphandlingar som genomförs i två steg

Senast uppdaterad:

Relaterad information