Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

I vissa situationer behöver den upphandlande myndigheten eller enheten inte bjuda in till anbudsgivning genom att annonsera upphandlingen. Det rör sig dock om vissa undantagssituationer.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering kallas ibland även ”direktivstyrd direktupphandling” (eller bara ”direktupphandling”). Förutsättningarna för att använda detta förfarande är i princip desamma i de olika upphandlingslagarna även om reglerna är lite olika utformade.

Situationer där förfarandet får användas enligt LOU och LUF

Inga lämpliga anbud eller anbudsansökningar

Den upphandlande myndigheten eller enheten har genomfört ett öppet eller selektivt förfarande men inte fått in några lämpliga anbudsansökningar eller anbud. Detta förutsätter också att myndigheten eller enheten inte gör några väsentliga ändringar av villkoren som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten.

Ogiltiga eller oacceptabla anbud

Den upphandlande myndigheten eller enheten har genomfört ett öppet eller selektivt förfarande men anbuden är ogiltiga eller inte acceptabla. Detta förutsätter också att den i förfarandet endast tar med de anbudsgivare som inte ska uteslutas, uppfyller de krav som anges i 14 kap. och de kriterier som myndigheten angett att den kommer tillämpa vid urvalet av anbudssökande och har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven i det föregående förfarandet.

Konstnärliga eller tekniska skäl

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får även användas om det som ska upphandlas kan tillhandahållas endast av en viss leverantör därför att

  • syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation;
  • det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens; eller
  • det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och därför endast kan tillhandahållas av en viss leverantör.

Synnerlig brådska

En upphandlande myndighet eller enhet får använda förfarandet i vissa fall av brådska där det inte är möjligt att annonsera upphandlingen på vanligt sätt.

Läs mer om brådska i upphandlingar

Upphandling av varor i vissa fall

Den upphandlande myndigheten eller enheten får även använda förfarandet vid upphandling av varor i vissa fall. Detta gäller bland annat om varorna framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål; vissa kompletterande leveranser från en tidigare leverantör; varor som omsätts på en råvarumarknad samt när det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor i samband med att en leverantör upphör med sin verksamhet av olika anledningar.

Upprepning av tjänster eller byggentreprenader

En upphandlande myndighet eller enhet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i vissa fall då det gäller en tjänst eller byggentreprenad som är en upprepning av tidigare leverans.

Andra situationer där avtal inte behöver konkurrensutsättas

Möjligheten att i vissa situationer använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering utgör ett undantag från huvudregeln att offentliga kontrakt ska konkurrensutsättas genom annonserade upphandlingar. Det finns dock även andra situationer där sådana uppdrag inte behöver konkurrensutsättas.

Till exempel är det så att vissa tjänster är undantagna upphandlingsreglerna, såsom till exempel vissa juridiska tjänster, hyresavtal och anställningskontrakt.

Vidare är det så att under vissa omständigheter behöver upphandlande myndigheter och enheter inte konkurrensutsätta avtal som ingås med andra offentliga aktörer.

Mer information om olika undantag hittar du under: Kontrakt och avtal som undantas från reglerna

 

6 kap. 12-19 §§ LOU; 6 kap. 5-12 §§ LUF; 4 kap. 4-10 § LUFS; 8 kap. 3-5 §§ LUK

Senast uppdaterad:

Relaterad information