Förhandlat förfarande

Förhandlat förfarande är ett förfarande där den upphandlande myndigheten eller enheten inbjuder utvalda leverantörer att förhandla om förbättringar i deras anbud.

Notera att det alltså finns två förhandlade förfaranden: med respektive utan annonsering. Förhandlat förfarande med föregående annonsering kallas ofta bara ”förhandlat förfarande” med förhandlat förfarande utan föregående annonsering kallas ibland ”direktivstyrd direktupphandling” (eller bara ”direktupphandling”) för att tydligare skilja dem åt.

När förfarandet får användas enligt LOU

Reglerna för när ett förhandlat förfarande får användas och hur det närmare ska genomföras skiljer sig åt mellan de olika upphandlingslagarna. Enligt LUF får den upphandlande enheten alltid använda sig av förhandlat förfarande, och enligt LUK är förhandling tillåtet, medan det enligt LOU och LUFS finns situationer där myndigheten inte får använda detta förfarande. Dessa situationer är inte utformade på samma sätt i LOU och LUFS. Förfarandena får enligt LOU användas när det som ska upphandlas uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

  • den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar,
  • upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar,
  • kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av särskilda omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga och ekonomiska utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av riskerna i anslutning till dessa omständigheter, eller
  • den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan utarbeta tekniska specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk teknisk bedömning, gemensam teknisk specifikation eller teknisk referens.

Hur förfarandet går till enligt LOU

De anbudssökande som myndigheten bjuder in får lämna anbud, som ligger till grund för förhandlingarna som ska avse förbättringar i anbuden. Förhandlingarna får dock inte avse minimikraven eller tilldelningskriterierna. Den upphandlande myndigheten får emellertid utan förhandlingar tilldela kontrakt utifrån ett ursprungligt anbud (utan förhandling) om den har förbehållit sig denna rätt i annonsen.

Om ändringar sker i upphandlingsdokumenten under förhandlingarna, ska den upphandlande myndigheten skriftligen informera alla kvarvarande anbudsgivare om detta och ge dem skälig tid att ändra sina anbud.

Förhandlingarna får delas upp i successiva steg för att minska antalet anbud. Detta förutsätter att myndigheten har angett detta i något av upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten får efter varje steg med användning av tilldelningskriterierna välja ut de anbud som myndigheten ska fortsätta att förhandla om.

6 kap. 4-11 §§ LOU; 6 kap. 4 § LUK; 6 kap. 4 § LUF; 4 kap. 2-3 §§ LUFS – Förhandlat förfarande med föregående annonsering

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information