Innovationspartnerskap

Genom lagen om offentlig upphandling får upphandlande myndigheter möjlighet att inrätta ett så kallat innovationspartnerskap som ska syfta till både utveckling och anskaffning av den vara, tjänst eller byggentreprenad som myndigheten har behov av.

Det är just möjligheten att tilldela ett enda upphandlingskontrakt som både omfattar utvecklingen av produkten och själva köpet av den som är utmärkande för innovationspartnerskapet. Något nytt kontrakt i upphandlingsrättslig mening ingås alltså inte när myndigheten senare köper den färdigutvecklade produkten. En annan fördel är att det kan finnas ett tydligare kommersiellt intresse för leverantörer att ingå i ett partnerskap eftersom de kan få sälja sin färdiga produkt på marknaden.

Förutsättningar för att få inrätta ett innovationspartnerskap 

Innovationspartnerskap får användas när den upphandlande myndigheten har behov av lösningar som inte finns på marknaden. Förfarandet kan vara bra att använda när den upphandlande myndigheten vill ha ett långtgående samarbete med leverantören, eftersom forskning, utveckling och anskaffning genom partnerskapet sker i en sammanhängande process.

Upphandling av innovationspartnerskapet 

Innovationspartnerskapet är ett två- eller flerstegsförfarande som liknar det så kallade förhandlade förfarandet, där intresserade leverantörer ansöker om att få lämna anbud. Vid annonsering av inrättandet av innovationspartnerskap ska tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar normalt sett vara minst 30 dagar. Utvärderingsgrund ska vara det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Med vem får innovationspartnerskapet inrättas? 

Innovationspartnerskap får endast ingås med leverantörer som bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet. Enligt regeringen ska detta krav tolkas så att verksamheten inte får vara en del i den löpande produktionen, men det är inget hinder att verksamheten bedrivs i nära anslutning till produktionen. Regeringen gör också bedömningen att det inte är ett krav att leverantören måste bedriva den separata forsknings- och utvecklingsverksamheten redan innan partnerskapet ingås.

När innovationspartnerskapet är inrättat 

Ett innovationspartnerskap ska genomföras i etapper som följer forsknings- och utvecklingsprocessen. Partnerskapet kan avslutas om inte de delmål som satts uppfylls, och kan alltså avslutas utan att myndigheten faktiskt genomför något köp av någon färdigutvecklad vara, tjänst eller byggentreprenad.

6 kap. 1, 30-41 §§ LOU
11 kap. 3 § LOU

s. 501-507

Senast uppdaterad:

Relaterad information