Innovationspartnerskap

Genom lagen om offentlig upphandling får upphandlande myndigheter möjlighet att inrätta ett så kallat innovationspartnerskap. Partnerskapet ska syfta till både utveckling och anskaffning av den vara, tjänst eller byggentreprenad som organisationen har behov av.

Det som är utmärkande för innovationspartnerskap är just möjligheten att tilldela ett enda upphandlingskontrakt som omfattar både utvecklingen av produkten och själva köpet av den. Något nytt kontrakt ingås alltså inte, i upphandlingsrättslig mening, när organisationen senare köper den färdigutvecklade produkten.

En annan fördel med innovationspartnerskap är att det kan finnas ett tydligare kommersiellt intresse för leverantörer att ingå i ett partnerskap eftersom de kan få sälja sin färdiga produkt på marknaden.

Förutsättningar för att få inrätta ett innovationspartnerskap

Innovationspartnerskap får användas när den upphandlande myndigheten har behov av lösningar som inte finns på marknaden. Förfarandet kan vara bra att använda när organisationen vill ha ett långtgående samarbete med leverantören. Detta eftersom forskning, utveckling och anskaffning genom partnerskapet sker i en sammanhängande process.

Upphandling av innovationspartnerskapet

Innovationspartnerskapet är ett två- eller flerstegsförfarande. Det liknar förhandlat förfarande där intresserade leverantörer ansöker om att få lämna anbud.

När den upphandlande myndigheten annonserar om inrättandet av innovationspartnerskap ska tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar normalt sett vara minst 30 dagar. Utvärderingsgrunden ska vara det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Förhandling med anbudsgivare

Den upphandlande myndigheten får förhandla med anbudsgivarna om förbättringar i deras anbud. Organisationen kan även avstå från att förhandla och i stället utvärdera de inledande anbuden. En förutsättning för detta är att organisationen har angett i upphandlingsdokumenten att tilldelning utan förhandling kan komma att ske.

Med vem får innovationspartnerskapet inrättas?

Innovationspartnerskap får endast ingås med leverantörer som bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet. Enligt regeringen ska detta krav tolkas som att verksamheten inte får vara en del i den löpande produktionen. Det är dock inget hinder att verksamheten bedrivs i nära anslutning till produktionen. Det finns inget hinder att inrätta innovationspartnerskap med fler leverantörer om organisationen ser en fördel med detta.

Regeringen gör också bedömningen att det inte är ett krav att leverantören måste bedriva den separata forsknings- och utvecklingsverksamheten redan innan partnerskapet ingås.

När innovationspartnerskapet är inrättat

Ett innovationspartnerskap ska genomföras i etapper som följer forsknings- och utvecklingsprocessen. Partnerskapet kan avslutas med en eller flera leverantörer om de delmål som satts inte uppfylls. Det kan alltså avslutas utan att organisationen faktiskt genomför något köp av någon färdigutvecklad vara, tjänst eller byggentreprenad.

Immateriella rättigheter vid innovationspartnerskap

I upphandlingsdokumenten bör det beskrivas vilken eller vilka parter som kommer att äga rättigheterna och vilka nyttjanderätter som kommer att finnas till lösningen.

I vissa fall kan det, på grund av marknadsförhållandena, vara mer lämpligt att organisationen i stället för äganderätt får en nyttjanderätt för att använda resultaten.

En lämplig lösning kan också vara en kombination, där organisationen äger vissa specifika resultat men har en nyttjanderätt till de resultat som leverantören vill kunna använda utanför ramen för utvecklingsarbetet.

6 kap. 1, 30-41 §§ LOU
11 kap. 3 § LOU

s. 501-507

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar