Konkurrenspräglad dialog

Konkurrenspräglad dialog innebär att varje leverantör kan ansöka om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten eller enheten för sedan en dialog med de anbudssökande som bjudits in.

När konkurrenspräglad dialog får användas

Konkurrenspräglad dialog får enligt LOU användas i samma situationer som det förhandlade förfarande med föregående annonsering får användas. Förfarandet får användas när det som ska upphandlas uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

  • kräver anpassning av lättillgängliga lösningar;
  • avser formgivning eller innovativa lösningar;
  • förutsätter förhandling på grund av dess art, komplexitet, rättsliga eller ekonomiska utformning eller risker; eller
  • är av sådant slag att det inte går att utarbeta användbara tekniska specifikationer.

Vid upphandling enligt LUFS är utrymmet att använda konkurrenspräglad dialog mer begränsat medan förfarandet alltid får användas vid upphandling enligt LUF.

Hur dialogen går till enligt LOU

Dialogens syfte ska vara att identifiera hur den upphandlande myndighetens behov bäst kan tillgodoses. Den upphandlande myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange

  • sina behov och krav,
  • tilldelningskriterierna och förklara deras innebörd samt
  • ange en preliminär tidsplan.

Dialogen får sedan genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar. Detta ska i så fall anges i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten får efter varje steg välja ut de lösningar som myndigheten ska fortsätta att diskutera. Den upphandlande myndigheten ska fortsätta dialogen fram till dess att myndigheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens behov. Därefter ska den upphandlande myndigheten uppmana de deltagande anbudssökandena att utifrån dessa lösningar lämna slutliga anbud i upphandlingen.

Myndigheten får uppmana anbudsgivarna att klarlägga, precisera och optimera dessa slutliga anbud och i viss utsträckning även förhandla med vinnande anbudsgivare. Detta under förutsättning att sådana förändringar inte innebär att väsentliga aspekter av anbudet eller upphandlingen ändras eller riskerar att snedvrida konkurrensen eller leda till diskriminering.

6 kap. 20-29 §§ LOU; 6 kap. 13-22 §§ LUF; 4 kap. 11-22 §§ 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information