Direktupphandling

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som inte överstiger direktupphandlingsgränsen.

Vägledning om direktupphandling

Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Konkurrensverket tagit fram en interaktiv webbvägledning om direktupphandling som ger ytterligare stöd kring reglerna om direktupphandling. På ett lättillgängligt sätt guidar den upphandlare och beslutsfattare genom de ställningstaganden som behöver göras innan de fattar beslut om att direktupphandla. 

Direktupphandling_vagledning.jpg

Webbvägledningen: "Får jag direktupphandla?"

När kan direktupphandling användas?

Direktupphandling kan användas i tre situationer:

  • om upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen,
  • i vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering, samt
  • om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om dessa tre situationer nedan.

Upphandling under direktupphandlingsgränsen

Direktupphandlingsgränsen är en i lagarna fastställd beloppsgräns. Om värdet av upphandlingen inte överstiger denna beloppsgräns får den upphandlande myndigheten eller enheten använda direktupphandling.

Om tröskelvärden och gränser för direktupphandling

Tänk på att det inte enbart är det aktuella köpet som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret.

Läs mer om inköp av samma slag

Direktupphandling i vissa situationer

Direktupphandling får även användas när kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda.

Läs mer om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Direktupphandling om det finns synnerliga skäl

Direktupphandling kan också användas om det finns synnerliga skäl. Enligt förarbetena till bestämmelsen kan sådana skäl till exempel bestå i att den upphandlande myndigheten genom en direktupphandling kan göra ett extra förmånligt köp vid t.ex. en auktion, om den upphandlande myndigheten kan visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet. Vidare kan möjligen vissa hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster direktupphandlas om det är fråga om sådana tjänster där relationen mellan vårdgivare och vård- och omsorgstagare skulle störas och vården eller omsorgen därmed försämras. Vad som i övrigt är synnerliga skäl prövas från fall till fall.

Genomförande av en direktupphandling

Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras, till exempel om annonsering, konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Däremot ska de upphandlande myndigheterna och enheterna alltid utgå från de upphandlingsrättsliga principerna: principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Vidare har många upphandlande myndigheter och enheter interna riktlinjer för direktupphandling. Sådana riktlinjer kan till exempel innehålla krav på att man begär in anbud från flera leverantörer om värdet av det som ska köpas överstiger vissa belopp; eller att man i vissa situationer ska bjuda in intresserade leverantörer genom att annonsera upphandlingen.

Vidare gäller att de flesta upphandlande myndigheter och enheter har krav på sin ekonomiska förvaltning som följer av annan lagstiftning, till exempel myndighetsförordningen eller kommunallagen. Detta kan medföra att myndigheten eller enheten måste säkerställa att direktupphandlingen genomförs på ett affärsmässigt sätt även om det inte följer några formkrav av upphandlingslagstiftningen.

Annonsering av direktupphandling

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling får enligt LOU och LUF informera om sin avsikt genom en annons (detta kallas ”förhandsinsyn” enligt LUFS). En sådan annons, om den är korrekt utformad, påverkar möjligheten om överprövning av direktupphandlingen.

Läs mer om överprövning

Riktlinjer för direktupphandling och dokumentationsplikt

Upphandlande myndigheter och enheter ska anta riktlinjer för direktupphandling samt dokumentera skälen för inköp som överstiger 100 000 kronor.

För att underlätta hanteringen och öka effekten av direktupphandlingarna kan det vara nödvändigt att skaffa ett elektroniskt systemstöd för att säkerställa ordning och reda bland inköp och avtal.

19 kap. 4 § LOU/LUF; 2 kap. 31 § LUFS – Definition av direktupphandling
19 kap. 7 § LOU/LUF; 15 kap. 3 § LUFS; 15 kap. 5–6 § LUK – Val av upphandlingsförfarande och krav på riktlinjer vid direktupphandling
19 kap. 13 § LOU/LUF; 15 kap. 7 § LUFS – Annonsering av tilldelning av kontrakt genom direktupphandling (”förhandsinsyn” enligt LUFS)
19 kap. 30 § LOU/LUF; 15 kap. 20 § LUFS; 15 kap. 9 § LUK – Dokumentation av upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar