Förenklat förfarande

Förenklat förfarande innebär att alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Förenklat förfarande innebär att upphandlingen genomförs i ett steg.

Annonsering vid förenklat förfarande

Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten eller enheten begära anbud genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. När förenklat förfarande enligt LUFS tillämpas får även annons i annan form göras som möjliggör effektiv konkurrens. Annonsen vid förenklat förfarande ska innehålla uppgift om föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten eller enheten. Den ska även innehålla information om

  • hur anbud får lämnas,
  • den dag då anbud senast ska ha kommit in, och
  • den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.

Vid upphandling enligt LOU och LUF ska den upphandlande myndigheten eller enheten enligt huvudregeln med elektroniska medel ge tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Läs mer om elektronisk upphandling

Tidsfrister vid förenklat förfarande

Det finns inga fastställda tidsfrister för att komma in med anbud vid förenklade förfaranden. Anbudsgivare ska däremot alltid ges skälig tid att komma in med anbud.

Begränsad kontroll

En upphandlande myndighet eller enhet får begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet. Leverantören ska ges skälig tid att komma in med de begärda handlingarna. Handlingarna begäras in och kontrolleras när det gäller den eller de anbudsgivare som myndigheten avser att bjuda in till förhandling eller, om ingen förhandling sker, den eller de anbudsgivare som myndigheten eller enheten avser att tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan anbudsgivarna bjuds in till förhandling respektive underrättas om tilldelningsbeslutet.

19 kap. 5 § LOU/LUF; 15 kap. 5 § LUFS – Definition av förenklat förfarande
19 kap. 11-12 §§ LOU/LUF; 15 kap. 5-6 §§ LUFS – Utformning av annonsen vid förenklat förfarande
19 kap. 15 § LOU/LUF; 15 kap. 9 § LUFS – Tidsfrister
19 kap. 20 § LOU/LUF; 15 kap. 15 § LUFS – Begränsad kontroll

Senast uppdaterad:

Relaterad information