Rättelse, förtydligande och komplettering

En upphandlande myndighet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har getts in av leverantören. Myndigheten får också tillåta eller begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar en sådan handling.

Rättelser, förtydliganden och kompletteringar

Det är inte ovanligt att anbud, anbudsansökningar och andra handlingar från leverantörer är ofullständiga eller innehåller olika typer av felaktigheter. Upphandlingsreglerna skiljer på tre olika typer av klargöranden av handlingar som getts in av leverantörer:

  • rättelser
  • förtydliganden
  • kompletteringar.

I praktiken är dessa kategorier av klargöranden delvis överlappande, och den upphandlande myndigheten är under alla omständigheter skyldig att behandla samtliga leverantörer på ett likabehandlande och öppet sätt.

Bara vissa klargöranden är tillåtna

Det finns idag en stor mängd domstolsavgöranden kring hur långtgående klargöranden av anbud och andra handlingar som upphandlingsreglerna tillåter. Tänk på att en komplettering eller ett förtydligande inte får innebära att tidigare lämnade uppgifter ersätts med nya – reglerna tillåter inte ändringar i sak av ingivna anbud eller ansökningar. Generellt sett är utrymmet begränsat att tillåta klargöranden av handlingar vad gäller uppgifter som helt saknas i och som typiskt sett påverkar dess innehåll. Däremot är ofta möjligheterna större att tillåta kompletteringar av sådana handlingar med uppgifter från andra myndigheter, under förutsättning att uppgifterna fanns tillgängliga hos berörd myndighet innan tidsfristen för att ge in handlingen gick ut.

Om myndigheten medger kompletteringar eller förtydliganden måste möjligheten vara lika för samtliga anbudsgivare.

Upphandlande myndigheter bör överväga möjligheten till rättelse, förtydliganden och komplettering av anbud, om det kan leda till en effektivare konkurrens i den aktuella upphandlingen.

Det är alltid den upphandlande myndigheten som avgör om rättelser, förtydliganden eller kompletteringar ska tillåtas. Men en leverantör kan alltid framföra önskemål om att få rätta eller komplettera sitt anbud eller annan handling.

Skilj på upphandlingens olika faser

Utöver möjligheten att tillåta och begära vissa typer av klargöranden av anbud finns det även i vissa fall en möjlighet att förhandla med anbudsgivarnas för att anpassa ingivna anbud till förutsättningarna i upphandlingen. Detta är generellt möjligt vid till exempel förenklade förfaranden och urvalsförfaranden samt vid förhandlat förfarande med annonsering och vid konkurrenspräglade dialoger.

Om det inte kommer in några lämpliga anbud eller anbudsansökningar finns det också vissa möjligheter att använda förhandling för att anpassa anbuden efter upphandlingsdokumenten.

Det är viktigt att den upphandlande myndigheten är tydlig med vilka bestämmelser den använder när den tillåter olika typer av klargöranden och anpassningar av anbud.

4 kap. 9 § LOU, Om rättelse av fel, förtydligande och komplettering.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling eller statsstöd? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.