Tillämpning av LOU i akuta situationer

I denna vägledning beskriver Upphandlingsmyndigheten hur offentliga myndigheter kan tillämpa upphandlingslagstiftningen i akuta situationer.

Ibland ställs upphandlande myndigheter inför en akut situation såsom till exempel att behöva köpa in och upphandla varor och tjänster som boenden, sjukvård, madrasser och kläder. För att stötta upphandlande myndigheter beskriver vi hur offentliga myndigheter kan tillämpa upphandlingslagstiftningen i akuta situationer. 

Här får du vägledning om:

  • vilka upphandlingsaspekter som kan aktualiseras när myndigheter behöver tillgodose behov som uppkommit med anledning av den rådande situationen
  •  vilka upphandlingsförfaranden som är möjliga att använda, särskild vikt läggs vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt direktupphandling
  •  anbudens giltighetstid och avtalsvillkor, i ett perspektiv som omfattar de särskilda förutsättningar som skulle kunna uppstå när upphandlande myndigheter ska tillgodose behoven hos de asylsökande människorna samt
  • reglerna om överprövning av upphandling respektive avtals giltighet.

Upphandlingsmyndigheten har även tagit fram ett exempel för att illustrera hur en upphandlande myndighet kan gå tillväga för att komma fram till vilket förfarande som är lämpligt och lagligt när myndigheten står inför en skyndsam anskaffning av boende till ensamkommande barn.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mobil_gron_ang.jpg

Våra publikationer

Välkommen att ta del av Upphandlingsmyndighetens informationsmaterial i form av broschyrer och vägledningar som du kan beställa eller ladda ner.