Anbudens giltighetstid

  • I akuta situationer bör den upphandlande myndigheten lämpligen inte tillämpa någon länge giltighetstid för anbuden.
  • Om behov uppstår, t.ex. vid överprövning, finns det möjlighet att förlänga anbudens giltighetstid.

I vissa situationer kan de akuta behoven som uppstår vara landsomfattande och flera upphandlande myndigheter kan vara i behov av samma varor och tjänster. I varje enskild upphandling behöver upphandlande myndigheter överväga på vilket sätt anbudens giltighetstid påverkar leverantörernas möjlighet att delta i andra upphandlingar. Giltighetstiden behöver sträcka sig över den period som den upphandlande myndigheten bedömer att den behöver för att hinna genomföra prövning och utvärdering av anbud. Giltighetstiden behöver dessutom sträcka sig över perioden för avtalsspärr, då sådan tillämpas, eftersom avtal inte får ingås innan den löpt ut. I sedvanliga annonserade förfaranden bör upphandlande myndigheter ta höjd även för överprövningar i en instans i kravet på anbudens giltighetstid (jfr Konkurrensverkets remissvar om Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m. [SOU] 2015:12).

Upphandlingsmyndigheten rekommenderar att upphandlande myndigheter, i brådskande situationer, väger nyttan av en lång giltighetstid i förhållande till möjligheten för leverantörer att delta i andra upphandlande myndigheters upphandlingar av motsvarande varor eller tjänster med det i anbudet erbjudna utbudet. Det kan, om efterfrågan är stor på leverantörens varor eller tjänster, finnas en risk att en alltför lång giltighetstid inverkar negativt på leverantörens intresse av att lämna anbud i upphandlingen.

Frågan om anbudstidens giltighet kan förlängas eller inte, är i första hand en fråga mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna. De grundläggande principerna måste dock alltid iakttas. Av likabehandlingsprincipen följer att samtliga anbudsgivare ska tillfrågas, även de vars anbud blivit förkastade. Något krav på att samtliga anbudsgivare accepterar en förlängning för att det ska vara möjligt att slutföra upphandlingen, finns inte efter den tidpunkt då tilldelningsbeslut meddelats (se Kammarrätten i Göteborg mål 4278-09, Kammarrätten i Stockholm mål 3480-10 och 2059-11 samt Kammarrätten i Jönköping mål 1798-10).

Det finns således en möjlighet för den upphandlande myndigheten att tillfråga anbudsgivarna i en upphandling där kontraktsskrivningen försenas, exempelvis på grund av en överprövning, om de är villiga att gå med på en förlängning av anbudens giltighetstid. Då har enskilda leverantörer möjlighet att ta ställning till om de vill kvarstå med sitt anbud i den aktuella upphandlingen, eller om de hellre använder sig av det utbud de har att erbjuda i en eventuell annan upphandling. Om situationen är akut, kan förutsättningarna förändras snabbt även för leverantörerna och situationen vara annorlunda än vad den var vid anbudsgivning.

Om det är så att den upphandlande myndigheten valt att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller en direktupphandling på grund av synnerlig brådska, ska upphandlingen endast omfatta det omedelbara behovet. Förväntas behovet bestå under längre tid behöver den upphandlande myndigheten, som nämnts, påbörja ett parallellt förfarande för att upphandla det långsiktiga behovet enligt ett sedvanligt annonserat förfarande. Om upphandlingen enligt undantagsförfarandet av någon anledning försenas, så att avtal inte kan tecknas förrän långt efter att anbudstiden löpt ut, kan det vara så att behovet kan täckas med den upphandling som genomförts enligt ett sedvanligt annonserat förfarande för det långsiktiga behovet. Av den anledningen bör det inte heller vara nödvändigt med långa giltighetstider för anbuden i ett undantagsförfarande.

Senast uppdaterad:

Relaterad information