Avtalsvillkor

  • Vid tillämpning av förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandling på grund av synnerlig brådska ska avtalsperioden bara omfatta det omedelbara behovet.

När tidsbrist råder har den upphandlande myndigheten förmodligen behov av att effektivisera genomförandet av upphandlingen i alla led. Anbudsgivare måste i anbudet på lämpligt sätt visa att samtliga krav och åtaganden uppfylls. Den upphandlande myndigheten kan genomföra kontrollen av vissa krav först inför nyttjandet av de avtalade tjänsterna eller beställning av de avtalade varorna. För vissa krav kan den upphandlande myndigheten ange att anbudsgivaren inte behöver uppfylla kravet innan avtalet träder i kraft. Den upphandlande myndigheten måste formulera avtalsvillkor som säkerställer att det finns möjlighet att frånträda (till exempel häva) avtalet om det vid den senare kontrollen framkommer att leverantören inte uppfyller angivna krav eller åtaganden.

När den upphandlande myndigheten tillämpar undantagsförfaranden (förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandling på grund av synnerlig brådska) kan avtalen endast omfatta det omedelbara behovet. Avtalstiden bör därför begränsas till en viss tidpunkt då en annan mer långsiktig lösning förväntas kunna inträda. Eftersom en sådan tidpunkt av olika anledningar kan vara svår att ange exakt, bör den upphandlande myndigheten reglera hur avtalet som avser det akuta behovet avslutas i samband med att behovet kan övergå att täckas av den mer långsiktiga lösningen.

Om den upphandlande myndigheten tillämpat ett påskyndat förfarande finns ingen sådan begränsning avseende det omedelbara behovet, då förfarandet räknas till ett sedvanligt annonserat förfarande.

I samtliga de förfaranden som kan vara möjliga i en situation där tidspress råder, med undantag för påskyndat öppet förfarande respektive selektivt påskyndat förfarande, kan den upphandlande myndigheten förhandla med anbudsgivarna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information