Bakgrund

I vissa fall kan det uppstå händelser som påverkar enskilda upphandlande myndigheters uppdrag eller som påverkar stora delar av samhället. Detta kan i sin tur påverka upphandlade myndigheters behov och förutsättningar när inköp av varor, tjänster och byggentreprenader från externa leverantörer behöver genomföras. Det kan till exempel handla om att nya behov uppstår eller att befintliga avtalsleverantörer av olika anledningar inte kan leverera det behov som upphandlande myndigheter har.

För varor, tjänster och byggentreprenader som de upphandlande myndigheterna inte avser att tillhandahålla i egen regi, krävs kontrakt med en extern part. I många fall har upphandlande myndigheter redan ramavtal genom vilka de även kan tillgodose nya eller utökade behov. I vissa situationer kan upphandlande myndigheter dock vara tvungna att genomföra nya upphandlingar.

Vårt stöd om tillämpning av LOU i akuta situationer redogör bland annat för förutsättningarna att tillämpa olika förfaranden, inklusive påskyndade förfaranden samt förhandlat förfarande utan föregående annonsering och direktupphandling. Stödet redogör även för förutsättningarna att en domstol ska låta ett avtal bestå på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset, även om domstolen kommit fram till att avtalet är ogiltigt i LOU:s mening.

Senast uppdaterad:

Relaterad information