Exempel

För att tydligare visa den situation som den upphandlande myndigheten står inför har Upphandlingsmyndigheten tagit fram ett exempel.

I detta exempel åskådliggörs vilka frågeställningar som en kommun har beaktat för att komma fram till hur det nya behovet kan tillgodoses i upphandlingsrättsligt avseende. Exemplet visar på de olika förhållanden och val som den upphandlande myndigheten står inför och vilka beslut som måste tas vid mottagande av ensamkommande barn.

Förutsättningar

Behov av hem för vård eller boende (HVB) för 20 ensamkommande barn som beräknas anlända inom kort. 

För att tydligare visa den situation som den upphandlande myndigheten står inför har Upphandlingsmyndigheten tagit fram ett exempel. 1. Har kommunen befintliga ramavtal som täcker behovet?

- Kommunen har ett ramavtal som avser HVB men samtliga platser som omfattas inom ramavtalet har redan tagits i anspråk.

2. Ska direktivstyrda eller nationella regler för upphandling tillämpas?

- Kommunen bedömer att upphandlingsföremålet är hänförligt till CPV-koden för sociala tjänster med inkvartering. Det rör sig därmed om en B-tjänst och oavsett kontraktsvärdet så blir de nationella förfarandereglerna i 15 kap. LOU tillämpliga.

3. Överstiger kontraktets värde direktupphandlingsgränsen?

- Om kontraktets värde inte överstiger 586 907 kronor (fr.o.m. 1 januari 2018) kan direktupphandling tillämpas utan vidare motivering med hänvisning till lågt värde. Kommunen bedömer att kontraktet kommer att överstiga direktupphandlingsgränsen.

4. Kan tidsfristerna i sedvanliga annonserade förfaranden upprätthållas?

- För det akuta behovet – boende för de 20 ensamkommande barnen som anländer till kommunen - är det inte möjligt att tillämpa ett sedvanligt förfarande. Kommunen bedömer att behovet sträcker sig över lång tid och vill ingå ramavtal som kan täcka nya behov framöver. För ramavtalet är ett förenklat förfarande lämpligast och uppskattar att tiden som det bör ta innan platserna kan tas i bruk uppgår till flera månader. Ramavtalsupphandlingen med tillämpning av reglerna för förenklat förfarande påbörjas omgående.

5. Direktupphandling p.g.a. synnerlig brådska

- Omständigheterna att det akuta behovet inte kunnat förutses, att tidsfristerna för annonserat förfarande inte bedöms kunna tillämpas, att den synnerliga brådskan inte är hänförlig till kommunen och att det bedöms absolut nödvändigt att tillgodose behovet omgående, utgör grund för kommunens bedömning att förutsättningarna för synnerlig brådska är uppfyllda. Upphandlingen genomförs därför som en direktupphandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information