Nationella regler

Sedvanliga annonserade förfaranden

De förfaranden som står till buds, enligt de nationella reglerna i 19 kap. LOU, är framför allt förenklat förfarande och urvalsförfarande. Förenklat förfarande sker i ett steg medan urvalsförfarandet är ett tvåstegsförfarande. Under särskilda omständigheter finns också möjlighet att tillämpa konkurrenspräglad dialog eller direktupphandling. Tidsfristerna att komma in med anbudsansökningar och anbud vid urvalsförfarande respektive förenklat förfarande är kortare än vid förfarandena som gäller över tröskelvärdet.

Vid urvalsförfarande ska fristen att komma in med anbudsansökningar vara skälig. Fristen får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad. Tidsfristen att lämna in anbud vid urvalsförfarande samt förenklat förfarande ska vara skälig. En upphandlande myndighet bör dock inte tillämpa en kortare tidsfrist än tio dagar för att möjliggöra för eventuella frågor och svar avseende upphandlingen och upphandlingsdokumenten under anbudstiden. Hänsyn bör dessutom tas till upphandlingsföremålets komplexitet och det arbete leverantörerna förväntas lägga på sin ansökan och på sitt anbud.

Vid akuta situationer bör upphandlande myndigheter sträva efter att förenkla den administrativa börda som åläggs leverantörer i ansöknings- och anbudsfasen, för att kunna motivera kortare tidsfrister. Avtalsspärr måste tillämpas vid dessa förfaranden.

Läs mer om de annonserade förfarandena enligt de nationella reglerna

Direktupphandling

  • Direktupphandlingar är upphandlingar utan krav på anbud i viss form. Upphandlingen behöver inte annonseras.
  • Vid direktupphandling gäller inga särskilda regler för ansöknings- eller anbudstider.
  • Vissa akuta situationer kan medföra att upphandlande myndigheter kan tillämpa direktupphandling med hänvisning till synnerlig brådska.

Direktupphandling är ett undantagsförfarande som endast får tillämpas för upphandlingar som omfattas av de icke direktivstyrda reglerna (19 kap. LOU) då särskilda förutsättningar föreligger. Vid direktupphandling gäller inga särskilda regler för ansöknings- eller anbudstider. Den upphandlande myndigheten ska dock som huvudregel följa de grundläggande upphandlingsprinciperna.

En sådan förutsättning är om kontraktsvärdet betraktas som lågt. Från och med den 1 januari 2020 uppgår direktupphandlingsgränsen till 615 312 kronor för varor, byggentreprenader, tjänster som omfattas fullt ut av direktivet samt sociala tjänster och andra särskilda tjänster. För välfärdstjänster (bilaga 2 a till LOU) uppgår direktupphandlingsgränsen från och med den 1 januari 2020 till 2 156 469 kronor. För mer information om kontraktsvärdesberäkning vid direktupphandling se Upphandlingsmyndighetens vägledning Är inköpen av samma slag? (1:2015).

Direktupphandling får även användas om någon av de förutsättningar som gäller för förhandlat förfarande utan föregående annonsering (6 kap. 12-19 §§ LOU) är uppfyllda, t.ex. om det vid genomförande av ett sedvanligt annonserat förfarande inte har inkommit några anbud, eller några lämpliga sådana, om avtalet av tekniska skäl endast kan fullgöras av en viss leverantör, om s.k. synnerlig brådska föreligger, om det rör sig om vissa kompletterande leveranser eller vid anskaffning i en konkursutförsäljning.

Läs mer om de förutsättningar som gäller för förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Slutligen får direktupphandling användas om det finns s.k. synnerliga skäl. Begreppet synnerliga skäl får anses avse även andra grunder än de grunder som omfattas av förutsättningarna förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

I akuta situationer är det främst synnerlig brådska som bör kunna komma ifråga. Se avsnittet om förhandlat förfarande utan föregående annonsering för redogörelse av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att synnerlig brådska ska kunna hävdas. Det finns inte utrymme att göra en annan bedömning av förutsättningarna med anledning av att upphandlingen omfattas av de icke direktivstyrda reglerna.

Enligt definitionen i 19 kap. 4 § LOU är direktupphandling ”en upphandling utan krav på anbud i viss form”. Förfarandet omgärdas således inte av några procedurregler. Den upphandlande myndigheten är fri att genomföra direktupphandlingen på det sätt denne finner lämpligast och kan t.ex. förhandla med en eller flera leverantörer.

Det finns alltså inte något generellt krav på upphandlande myndigheter att uppsöka konkurrensen på marknaden. Vissa situationer kan dock innebära att det finns särskilda behov. De upphandlande myndigheterna måste snabbt kunna skapa sig en bild av utbudet på den aktuella marknaden. En upphandlande myndighet bör därför inom ramen för en marknadsundersökning kunna gå ut med en intresseförfrågan som en förberedande åtgärd. Om det vid ett senare tillfälle uppkommer ett sådant behov som ger rätt att direkttilldela kontrakt på grund av synnerlig brådska, kan myndigheten vända sig direkt till leverantörer som anmält intresse – eller annan leverantör – och ingå avtal. En intresseanmälan av detta slag bör lämpligen inte innebära något åtagande för leverantören att tillhandahålla några specifika volymer eller att lämna anbud vid en förfrågan. Rent förberedande åtgärder inför ett eventuellt framtida behov kan vare sig betraktas som ett beslut att inleda ett upphandlingsförfarande eller som att den upphandlande myndigheten inlett konkreta avtalsförhandlingar med någon av de leverantörer som anmält sitt intresse (se Domstolens avgörande i C-26/03 Stadt Halle punkt 33-39 samt RÅ 2013 ref. 31).

De grundläggande principerna är tillämpliga på upphandlingar som bedöms kunna ha ett gränsöverskridande intresse. Enligt 4 kap. 1 § och 19 kap. 1–2 §§ LOU har dock tillämpligheten utsträckts genom att samtliga upphandlingar som omfattas av 19 kap. LOU, med undantag för upphandling av välfärdstjänster enligt bilaga 2 a som understiger tröskelvärdet för sådana tjänster samt saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse, ska genomföras med hänsyn tagen till principerna. Direktupphandlingar får anses vara en typ av upphandlingar enligt nämnt kapitel varför principerna gäller även i sådana förfaranden.

Regler för upphandling av välfärdstjänster

Hur man bedömer om det finns bestämt gränsöverskridande intresse

Av affärsmässiga skäl kan det vara lämpligt att även en direktupphandling föregås av någon form av förfrågningsunderlag och ett anbud. Det gäller särskilt om direktupphandlingen avser större värden. I sådana fall följer det av de grundläggande principerna att myndigheten också måste följa de krav och villkor som har angetts under hela upphandlingens gång. Som berörs i avsnittet om överprövning kan den upphandlande myndighetens avvikelser från sådana krav eller villkor bli föremål för överprövning av upphandling. En anbudsgivare måste kunna sätta sig in i affären – bland annat förstå vilka dennes åtaganden är och hur riskerna fördelas mellan parterna – för att kunna kalkylera pris och lämna anbud. Ett förfrågningsunderlag bör lämpligen innehålla ett fullständigt avtalsutkast vari leverantörens åtaganden och parternas riskfördelning (till exempel påföljder vid leveransförseningar och ansvar vid avtalsbrott) framgår.

Den upphandlande myndigheten ska enligt 19 kap. 29 § andra stycket LOU, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast möjligt. Om upphandlingen avser välfärdstjänster gäller motsvarande enligt 19 kap. 38 § andra stycket LOU. Detta gäller om det finns flera anbudsgivare. Om det bara finns en anbudsgivare finns ingen sådan skyldighet. Underrättelsen ska heller inte förväxlas med de rättsverkningar som följer enligt 12 kap. 12 § LOU eller med sådana underrättelser som avses i 12 kap. 13 § LOU som tillämpas vid annonserade förfaranden.

Avtalsspärr behöver inte tillämpas då upphandlingen har genomförts som en direktupphandling. Vid en direktupphandling kan istället ett avtal ingås omedelbart. Tidpunkten för den upphandlande myndighetens beslut om val av leverantör och anbud kan alltså sammanfalla med den tidpunkt då avtalet ingås. Som utvecklas i avsnittet om överprövning, är överprövning av upphandling inte möjlig efter den tidpunkt då avtal ingåtts.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Direktupphandling_vagledning.jpg

Direktupphandling

Om du ska köpa in en vara eller tjänst som totalt inte överstiger den så kallade direktupphandlingsgränsen kan detta göras via en direktupphandling.