Undantag från LOU

Kontrakt som avser hyresrätt av fast egendom är undantagna från upphandlingsplikten.

Om en upphandlande myndighet vidtar åtgärder i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader är huvudregeln att anskaffningen omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det finns dock undantag från lagens tillämpningsområde. Dessa återfinns i 3 kap. LOU. I detta sammanhang är det främst ett undantag som aktualiseras; hyresundantaget enligt 3 kap. 19 § LOU.

Hyresundantaget

Ett särskilt undantag från LOU:s tillämpningsområde är kontrakt som avser hyresrätt till fastighet. För att detta undantag ska kunna aktualiseras får den upphandlande myndigheten inte ha utövat ett bestämmande inflytande över uppförandet av byggnaden – i sådant fall rör det sig om ett byggentreprenadkontrakt enligt 1 kap. 9 §, som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Om kontraktet innehåller inslag av både byggentreprenad och hyra så är det kontraktets huvudsakliga syfte som är avgörande för huruvida kontraktet är att klassificera som ett hyresavtal alternativt ett byggentreprenadkontrakt och det har härvidlag ingen betydelse hur kontraktet har benämnts (EU-domstolens dom den 10 juli 2014 i mål nr C-213/13).

Under hyresavtalets löptid kan det uppstå nya behov av anpassningar. För att avgöra om anpassningen i sig utgör föremål för ett upphandlingspliktigt kontrakt eller om även den omfattas av hyresundantaget, får man bedöma om anpassningen kan rymmas inom ramen för en sedvanlig hyresgästanpassning (se Konkurrensverkets beslut med dnr. 584/2010).

Senast uppdaterad:

Relaterad information