Blandad upphandling

Med blandad upphandling menas en upphandling med ett blandat kontrakt för olika typer av upphandlingsföremål (varor, tjänster eller byggentreprenader eller olika slag av tjänster), eller upphandling som lyder under flera upphandlingslagar.

När en upphandling innehåller blandade kontrakt framgår det i bestämmelserna för blandade kontrakt vilken upphandlingslag som ska tillämpas, eller vilka bestämmelser i en upphandlingslag som gäller. Reglerna om blandad upphandling gäller både vid en direktivstyrd upphandling och en upphandling där beloppen är lägre än tröskelvärdena. En upphandling får inte utformas i syfte för att slippa omfattas av lagen.

Blandade kontrakt av olika upphandlingsföremål i LOU

Enligt LOU ska ett blandat kontrakt som avser byggentreprenader och antingen varor eller tjänster som alla styrs av LOU genomföras enligt bestämmelserna för den typ av upphandlingsföremål som är det huvudsakliga i kontraktet.

Det innebär att det är huvudsaksprincipen som avgör vilka bestämmelser som ska tillämpas om en upphandling rör byggentreprenader och antingen varor eller tjänster. Huvudsaksprincipen innebär att det är det huvudsakliga syftet med kontraktet som avgör vilka bestämmelser som gäller. För att avgöra kontraktets huvudsakliga syfte utgår man från avtalets huvudsakliga syfte. Utöver de olika delarnas ekonomiska värde ska även andra omständigheter tas med i bedömningen, som till exempel användningsgraden.

Innehåller kontraktet enbart varor och tjänster, men inte byggentreprenad, är det överviktsprincipen som avgör vilka bestämmelser som ska gälla. Överviktsprincipen innebär att huvudföremålet bestäms utifrån det högsta av de uppskattade värdena för varorna eller tjänsterna. Överviktsprincipen gäller också om upphandlingen gäller både sociala tjänster och andra särskilda tjänster som anges i bilaga 2 till LOU eller sådana tjänster som anges i bilaga 2 a till LOU och andra tjänster som inte finns med i bilagorna.

Blandade kontrakt som innehåller delar som styrs av LOU och LUF

Om ett blandat kontrakt avser både upphandling enligt LOU och upphandling enligt LUF avgör 2 kap. 11–27 §§ LUF vilka bestämmelser som ska gälla. I en sådan upphandling styrs följaktligen valet av lag enligt bestämmelserna i LUF. Vilken lag som ska tillämpas beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Till exempel kan en tillämpning av de aktuella bestämmelserna i LUF leda till att LOU ska tillämpas helt eller delvis för det som ska upphandlas.

Systematiken i bestämmelserna om blandade kontrakt i LOU och LUF liknar varandra. En skillnad är att i LUF finns det bestämmelser om blandade kontrakt som rör flera verksamheter.

Delbara blandade kontrakt

När en upphandling gäller ett blandat kontrakt måste den upphandlande myndigheten bedöma om kontraktet är delbart eller inte. Ett delbart blandat kontrakt är ett kontrakt där det ingår delar som kan hållas isär objektivt. Bedömningen av om ett kontrakt är delbart eller inte får avgöras från fall till fall.

Om ett delbart blandat kontrakt avser både upphandling som både regleras och inte regleras i LOU, får den upphandlande myndigheten tilldela separata kontrakt för de olika delarna. I en sådan situation ska de bestämmelser som gäller för varje separat kontrakt gälla för det kontraktet. Den upphandlande myndigheten får också välja att tilldela ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt. Om den upphandlande myndigheten väljer det senare alternativet ska LOU gälla för kontraktet, om inte något annat anges i 2 kap. 8–11 §§ LOU.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det omfattas av LOU och LUK

Tilldelas ett blandat delbart kontrakt som ett enda kontrakt och upphandlingen gäller upphandling som regleras i LOU samtidigt som upphandlingen avser koncessioner som regleras i LUK gäller följande. Bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i LOU ska tillämpas om värdet av den del av kontraktet som regleras i LOU beräknas uppgå till minst det gällande tröskelvärdet. Om den del som omfattas av LOU istället är lägre än det tröskelvärde som ska tillämpas och värdet av den del som avser koncessionen beräknas vara lägre än tröskelvärdet enligt LUK, ska istället 19 kap. LOU gälla för upphandlingen. Är koncessionsdelens värde högre än tröskelvärdet enligt LUK, ska LUK tillämpas i upphandlingen om värdet av den del som omfattas av LOU är lägre än tröskelvärdet enligt LOU.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det omfattas av LOU och LUFS eller artikel 346 i EUF-fördraget

Artikel 346 i EUF-fördraget (fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt) innebär kortfattat att en upphandlande myndighet inte är skyldig att tillämpa upphandlingsreglerna om det innebär att det strider mot nationella väsentliga säkerhetsintressen genom att sådan information lämnas ut i upphandlingsförfarandet. Ett blandat delbart kontrakt som tilldelas som ett enda kontrakt får tilldelas utan att LOU tillämpas om kontraktet till en del omfattas av den artikeln i EUF-fördraget. Samma sak gäller om kontraktet också gäller upphandling som styrs av LUFS.

När ett delbart blandat kontrakt tilldelas som ett enda kontrakt och gäller dels upphandling som regleras i LOU dels upphandling som regleras i LUFS, får den upphandlande myndigheten välja om upphandlingen ska göras enligt LUFS eller LOU.

Odelbara blandade kontrakt

Ett odelbart blandat kontrakt är ett kontrakt där det ingår delar som inte kan skiljas åt objektivt. Bedömningen måste grunda sig på sakliga skäl som visar att det är motiverat och nödvändigt att ingå ett enda kontrakt. Den upphandlande myndighetens uttryckliga eller underförstådda avsikt att ett avtal ska bestå av en odelbar enhet är inte avgörande i bedömningen. Behovet av att ingå ett enda kontrakt kan uppstå av både tekniska och ekonomiska skäl. Ett exempel på en sådan situation är uppförandet av en byggnad, där en del direkt kommer att användas av den upphandlande myndigheten i fråga och en annan del kommer att utgöra en koncession, exempelvis för att erbjuda parkeringsplatser till allmänheten.

Vid tilldelning av ett odelbart blandat kontrakt ska de bestämmelser som gäller för kontraktets huvudföremål tillämpas. Om ett odelbart kontrakt till en viss del omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget får den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet utan tillämpning av LOU. Om det odelbara blandade kontraktet i stället till en del avser upphandling som styrs av LUFS får den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet genom att tillämpa bestämmelserna i antingen LUFS eller LOU.

2 kap. LOU
2 kap. 9–27 § LUF
2 kap. LUK
1 kap 4–6 § LUFS

Senast uppdaterad:

Relaterad information