Brexits påverkan på offentliga affärer

Storbritannien ska lämna EU den 31 januari 2020. Detta brukar kallas för brexit. På den här sidan lämnar vi kort information om ett antal saker som kommer att påverka offentliga affärer i Sverige efter brexit.

Kan bli en hård brexit

Storbritannien och EU har förhandlat fram ett utkast till avtal som bland annat innehåller bestämmelser om en övergångs­period fram till den 31 december 2020.  Parterna har dock inte kommit överens om ett avtal. Ett avtalslöst utträde, en så kallad hård brexit, den 31 januari 2020 kan därför inte uteslutas. EU och Storbritannien har kommit överens om att brexit kan tidigareläggas till den 30 november eller den 31 december om ett avtal träffas.

Det är i dag osäkert vad som kommer att gälla efter brexit. Sidan kommer därför att uppdateras om ny information kommer fram. Här nedan beskriver vi konsekvenser av ett avtalslöst utträde, det vill säga en hård brexit, för offentliga affärer. Vissa konsekvenser av brexit är konkreta och omedelbara medan andra är mer osäkra och långsiktiga till sin natur.

Storbritannien blir ett tredjeland

En hård brexit innebär att EU:s regler upphör att gälla för Storbritannien. I och med det blir Storbritannien ett så kallat tredjeland. Det innebär att brittiska leverantörer som deltar i offentliga affärer i Sverige ska behandlas på samma sätt som aktörer från andra tredjeländer. Exempel på andra tredjeländer är USA och Kina.

Det mesta oförändrat ur upphandlings­rättsligt perspektiv

I praktiken kommer det mesta att vara oförändrat för upphandlande myndigheter och enheter ur ett upphandlings­rättsligt perspektiv. En hård brexit kommer dock att innebära några nyheter. Exempelvis vid upphandling inom försörjnings­sektorerna kommer bestämmelserna om hantering av anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland att börja gälla.

Ytterligare ett exempel är att upphandlande organisationers skyldighet att godta vissa bevis kommer att falla bort. Detta gäller bland annat skyldigheten att godta ett intyg om att leverantören följer vissa kvalitets­säkrings­standarder, miljöledningssystem eller miljö­lednings­standarder från organ som är etablerade i Stor­britannien. Att dessa skyldigheter faller bort innebär dock inte att upphandlande organisationer blir förhindrade att godta bevisning med ursprung i Storbritannien.

Det kommer inte heller längre vara möjligt att hitta vilka bevis som kan begäras från leverantörer från Storbritannien i verktyget e-Certis. Det finns i dagsläget ingen information om att Storbritannien kommer att ta fram en motsvarande informationstjänst.

Om det är frågan om en säkerhetsskyddad upphandling kommer det att bli aktuellt att ta hänsyn till särskilda bestämmelser i säkerhets­skydds­lagstiftningen. För stöd i dessa frågor hänvisar vi till Säkerhetspolisen.

Undersök om verksamheten påverkas av brexit

Brexit kan påverka tillgången till olika produkter och tjänster som har någon koppling till Stor­britannien. Det är därför viktigt att upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer kartlägger hur verksamheten kommer att påverkas av brexit. Framförallt är det viktigt att följa upp befintliga avtal när det gäller tillgång till verksamhets­kritiska varor och tjänster.

Kartläggningen bör inte enbart omfatta vilka direkta kopplingar som finns, exempelvis vilka varor som tillverkas där, utan även andra saker som har någon koppling dit. Exempelvis kan tillgången komma att påverkas även om en leverantör är etablerad i EU, om leverantören anlitar underleverantörer i Storbritannien. Om organisationen är osäker på ifall tillgången till en viss vara eller tjänst kan komma att påverkas av brexit bör organisationen kontakta sin motpart.

Ytterligare ett exempel är om det i befintliga avtal finns villkor med begränsningar för behandling av personuppgifter i tredjeland. Om organisationen använder en tredjepartslösning, till exempel en moln­leverantör i Storbritannien, behöver organisationen utreda om det är tillåtet med överföring efter brexit.

Läs mer om överföring av personuppgifter till tredjeland på Datainspektionens webbplats.

Om organisationen identifierar en risk för att befintliga avtal påverkas av brexit bör organisationen förbereda sig för att kunna hantera eventuella konsekvenser. Det kan exempelvis ske genom att uppmana berörda leverantörer att vidta åtgärder alternativt utreda om det finns möjlighet att ändra avtalen. Om det finns en risk för att det uppstår brist på varor eller tjänster kan organisationen förbereda sig genom att säkerställa att det finns tillgång till alternativ.

För leverantörer som lämnar anbud i Storbritannien

Det är i dagsläget osäkert vilka regler som kommer att gälla för offentliga upphandlingar i Storbritannien efter en hård brexit. Den senaste informationen om leverantörers möjligheter att delta i offentlig upphandling i Storbritannien finns på brittiska regeringens webbplats. Av webbplatsen framgår bland annat att leverantörer inte längre kommer att hitta brittiska upphandlingar på Tenders Electronic Daily (TED). I stället kommer leverantörerna att behöva registrera sig på ”UK e-Notification Service” (inte lanserad när denna text publicerades).

  • 18 kap. lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland
  • 15 kap. 14–15 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 14 kap. 18–19 §§ LUF – kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder
  • 17 kap. 8–14 §§ LOU, 16 kap. 8–14 §§ LUF, 14 kap. 8–14 §§ lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner – ändringar av kontrakt och ramavtal.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar