Grossistverksamhet för inköpscentraler

Reglerna om grossistverksamhet innebär att inköpscentraler har möjlighet att köpa varor och tjänster i eget namn för vidareförsäljning till upphandlande myndigheter eller enheter. Detta regleras både i LOU och LUF.

Det betyder att upphandlande myndigheter eller enheter kan köpa varor och tjänster direkt från en inköpscentral under förutsättning att inköpscentralen har upphandlat dessa varor och tjänster i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning.

Tillämpning

En traditionell grossistverksamhet innebär att en inköpscentral köper in ett stort antal varor. Dessa varor lagerhålls för att sedan säljas vidare till andra upphandlande myndigheter eller enheter. Reglerna om grossistverksamhet för inköpscentraler omfattar inte bara denna traditionella funktion utan även användning av så kallad vidarefakturering. Vidarefakturering innebär något förenklat att en inköpscentral inte behöver köpa in stora lager för att agera grossist. Det går även bra att inköpscentralen har ett ramavtal i botten. Då kan den avropa varor eller tjänster vid behov för att sedan sälja vidare till andra upphandlande myndigheter eller enheter.

Inköpscentralen tar på sig ett stort ansvar

När en upphandlande myndighet eller enhet köper en vara eller tjänst från en inköpscentral är detta köp undantaget från upphandlingslagstiftningen. Den upphandlande myndigheten eller enheten har uppfyllt sina skyldigheter enligt LOU/LUF vid köpet eftersom inköpscentralen i sin tur har upphandlat varorna eller tjänsterna enligt LOU/LUF. Det är alltså inköpscentralen som ensam ansvarar för att bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen följs när den säljer varor och tjänster till andra upphandlande myndigheter eller enheter. Eftersom inköpscentralen agerar säljare får den även ta på sig det civilrättsliga ansvaret för till exempel leverans och garantiåtaganden gentemot den upphandlande myndigheten eller enheten.

Grossistverksamhet kan innebära en ekonomisk risk med offentliga medel

En nackdel med grossistverksamhet är den ekonomiska risk som en inköpscentral kan komma att ta genom att upphandla varor eller tjänster för vidareförsäljning. Denna risk kan till viss del begränsas om inköpscentralen har ett ramavtal i botten som den avropar ifrån. Då behöver inköpscentralen inte bygga upp stora lager utan kan istället avropa från ramavtalet när upphandlande myndigheter eller enheter är intresserade. En nackdel med ett sådant upplägg är att det kan vara svårare för inköpscentralen att få lika bra villkor om volymen inte blir tillräckligt stor eller säker. Om inköpscentralen ger leverantören en volymgaranti för avrop innebär även detta en ekonomisk risk för inköpscentralen. En volymgaranti har i detta avseende stora likheter med att bygga upp ett lager.

Grossistverksamhet kan ge lägre priser

Den tydligaste fördelen med grossistverksamhet är att förutsättningarna för att få lägre priser ökar eftersom en inköpscentral köper in stora volymer av varor eller tjänster. Grossistverksamhet kan också leda till minskade administrativa kostnader och transaktionskostnader för de upphandlande myndigheter eller enheter som köper varor eller tjänster från en inköpscentral.

Standardiserade varor är mest ändamålsenligt för grossistverksamhet

Grossistverksamhet lämpar sig troligen bäst för inköp av stora volymer av standardiserade varor (och möjligtvis tjänster). Varor och tjänster som är av strategisk betydelse för offentlig sektor, och som är svåra att få tag på, kan också lämpa sig för grossistverksamhet. I dessa fall kan inköpssamverkan i kombination med grossistverksamhet öka förutsättningarna för de samverkande parterna att få tillgång till de efterfrågade varorna eller tjänsterna eftersom det kan leda till ökade möjligheter att ge potentiella anbudsgivare bättre villkor.

Läs mer

Du kan läsa mer om grossistverksamhet i Upphandlingsmyndighetens informationsskrift ”Grossistverksamhet – ett nytt verktyg för inköpscentraler” och i rapporten ”Offentlig avtalssamverkan – om s.k. Hamburgsamarbeten och inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet. 

Här hittar du våra rapporter: 

Grossistverksamhet - ett nytt verktyg för inköpscentraler
Offentlig avtalssamverkan - om så kallade Hamburgsamarbeten och inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet

Senast uppdaterad:

Relaterad information