Avtal som omfattas av reglerna

Upphandlingsreglerna ska tillämpas när en upphandlande myndighet eller enhet tilldelar kontrakt eller ingår ramavtal för varor, tjänster eller byggentreprenader. Särskilda regler gäller även för upphandling av koncessioner.

Nedan följer en beskrivning av de kontrakt som omnämns i upphandlingslagarna.

 • Ett varukontrakt är ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor. Ett kontrakt ska behandlas som ett varukontrakt även om det omfattar monterings- och installationsarbeten som ett underordnat inslag.
  1 kap. 24 § LOU/ 1 kap. 25 § LUF
 • Ett tjänstekontrakt är ett kontrakt som gäller tillhandahållande av andra tjänster än de som avses med bestämmelserna om byggentreprenadkontrakt. Om en tjänst är en social tjänst eller annan särskild tjänst enligt bilaga 2 gäller 19 kap. LOU/LUF.
  1 kap. 21 § LOU/ 1 kap. 21 § LUF
 • Ett kontrakt som gäller både tjänster och byggentreprenader ska behandlas som ett tjänstekontrakt om byggentreprenaderna är underordnade kontraktets ändamål.
  2 kap. 18 § LOU/ 2 kap. 19 § LUF/ 2 kap. 23 § LUFS
 • Ett byggentreprenadkontrakt är ett kontrakt som gäller utförande av arbeten, eller både projektering och utförande av arbeten, som kan knytas till någon av de verksamheter som anges i bilaga 1 till LOU/LUF, eller avser utförande eller både projektering och utförande av ett byggnadsverk. Ett kontrakt är också ett byggentreprenadkontrakt om kontraktet medför att en entreprenör bygger ett byggnadsverk enligt krav som den upphandlande myndigheten eller enheten ställer upp. Ett sådant kontrakt är per definition ett byggentreprenadkontrakt oavsett hur kontraktet utformas. 
  1 kap. 9 § LOU/ 1 kap. 8 § LUF
 • Ett ramavtal är ett avtal som en eller flera upphandlande myndigheter eller enheter ingår med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod. Ett ramavtal kan gälla varor, tjänster eller byggentreprenader. Ett ramavtal innebär inte i sig att en myndighet eller enhet beställer en vara, en tjänst eller en byggentreprenad. 
  1 kap. 20 § LOU/ 1 kap. 19 § LUF
 • En koncession är en byggkoncession eller en tjänstekoncession där ersättningen för arbetet eller tjänsten utgörs antingen av enbart rätten att utnyttja föremålet för koncessionen eller av dels en sådan rätt, dels betalning. För att det ska vara frågan om en koncession ska verksamhetsrisken övertas av koncessionshavaren.
  1 kap. 8, 13 och 19 §§ LUK
 • Det finns vissa kontrakt som en upphandlande myndighet eller enhet tilldelar som är undantagna från upphandlingslagarnas tillämpningsområde. EU-domstolen har sagt att bestämmelserna om undantag ska tolkas restriktivt. EU-domstolen säger också att det är den som åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör det möjligt att tillämpa undantaget. Om en upphandlande myndighet eller enhet felaktigt åberopar ett undantag från upphandlingsreglerna finns risken att tilldelningen av kontraktet är en otillåten direktupphandling.

LOU, LUF, LUK eller LUFS?

I vissa fall kan en upphandlande myndighet, exempelvis en kommun, bedriva verksamhet inom ramen för flera av upphandlingslagarna . Det som avgör om upphandlingen ska göras enligt LOU eller enligt LUF beror på vilken typ av verksamhet myndigheten eller enheten bedömer överväger i kontraktet.

Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska myndigheten eller enheten tillämpa LOU. Om LUFS ska tillämpas istället för LOU eller LUF beror på om kontraktsföremålet är en sådan särskild vara, tjänst eller byggentreprenad som omfattas av LUFS. 

LUK ska tillämpas för upphandlingar av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner.
2 kap. 3-12 §§ LOU/ 2 kap. 11-27 §§ LUF/ 1 kap. 2 § LUK/ 2 kap. 2 och 4 §§ LUFS

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar