Koncessioner

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) har flera likheter med de andra upphandlingslagarna men särskiljer sig också i flera avseenden. Lagen bygger på EU:s LUK-direktiv och omfattar upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner.

Saknades tydliga regler förr

LUK fyller en viktig funktion eftersom det tidigare saknades tydliga regler om koncessioner. Tidigare reglerades byggkoncessioner kortfattat i lagen om offentlig upphandling (LOU) medan tjänstekoncessioner inte reglerades alls i upphandlingslagarna.

Påminner om annan lagstiftning

LUK har flera kännetecken som påminner om LOU och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Exempelvis finns det flera likheter i strukturen. Det finns även flera bestämmelser i LUK som har sina motsvarigheter i LOU och LUF. Men vid en jämförelse med de senare har LUK ett innehåll som särskiljer sig i flera avseenden.  

Större flexibilitet i förfarandet än i annan upphandlingslagstiftning

Rent allmänt har lagstiftaren skapat en större flexibilitet och frihet i LUK för hur upphandlingar av koncessioner ska gå till. LUK innehåller exempelvis inte några detaljerade förfaranderegler även om de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna ska följas.

Bakgrunden till den relativt sett större flexibiliteten och friheten är att koncessioner ofta kännetecknas av långsiktiga och komplicerade arrangemang där koncessionshavare tar det ansvar som annars ligger på den upphandlande myndigheten eller enheten.

Källhänvisningar

  • Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner
  • 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling
  • Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner 2014/23/EU (LUK-direktivet)

Senast uppdaterad:

Relaterad information