Vad är en koncession?

En koncession kan antingen vara en byggkoncession eller en tjänstekoncession. Koncessioner utmärks dels av att verksamhetsrisken övertas av leverantören, dels av att ersättningen för arbetet eller tjänsten består helt eller delvis av rätten att använda föremålet för koncessionen.

Koncessioner kan vara ett alternativ till att köpa byggentreprenader eller tjänster. Det kan exempelvis innebära att en kommun för sina invånare tillhandahåller simhallsverksamhet genom en koncession i stället för att driva den i egen regi.  

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter.

Den leverantör som den upphandlande organisationen har skrivit avtal med kallas i lagen om upphandling av koncessioner (LUK) för koncessionshavare.

Byggkoncession

Tjänstekoncession

Ersättning

Innebörden av verksamhetsrisk

Övertagande av verksamhetsrisken

Vad är skillnaden mellan en tjänstekoncession och ett tjänstekontrakt?

Är det en koncession när upphandlande organisation hyr ut lokaler eller arrenderar ut mark?

 • 1 kap. 13 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – definition av begreppet koncession
 • 1 kap. 8 § LUK – definition av begreppet byggkoncession
 • 1 kap. 19 § LUK – definition av begreppet tjänstekoncession
 • Konkurrensverkets Rapport 2012:4, Tjänstekoncessioner – När, var, hur?, 2012, s. 29 – storleken på ersättning från den upphandlande organisationen kan påverka övergången av verksamhetsrisken
 • 1 kap. 22 § LUK – definition av begreppet verksamhetsrisk
 • 2015/16:195, s. 1309 – den svenska lagstiftarens tolkning av begreppet verksamhetsrisk
 • beaktandesats 20 Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner 2014/23/EU (LUK-direktivet) – vid utbudsrisk tar koncessionshavaren risken för om utbudet inte överensstämmer med efterfrågan
 • 2015/16:195, s. 1305 – övergången av verksamhetsrisken är det viktigaste kännetecknet för en koncession
 • 1 kap. 23 § LUK – risken för koncessionshavaren får inte vara nominell eller försumbar
 • beaktandesats 20 samt artikel 5.1 LUK-direktivet – verksamhetsrisken ska bestå av orsaker som ligger utanför parternas kontroll
 • 2015/16:195, s. 1310 – exempel på risker vid verksamhetsövertagande
 • beaktandesats 19 LUK-direktivet – koncessioner med begränsade risker
 • 1 kap. 15 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 1 kap. 14 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och 2 kap. 14 § lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – definition av begreppet tjänstekontrakt
 • beaktandesats 15 LUK-direktivet – vissa typer av avtal faller utanför direktivets tillämpningsområde.
 • Regeringsrätten 2012 ref 29, Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2264–12 samt Förvaltningsrätten i Linköpings dom i mål nr 6067–16 – mål där domstolarna prövat om avtalen i fråga utgör koncessioner
 • 3 kap. 27 § LUK - hyresundantaget

Senast uppdaterad:

Relaterad information