Onormalt låga anbud

Det är enligt LOU och LUF både obligatoriskt att ifrågasätta anbud med misstänkt låga priser och att förkasta sådana anbud om förklaringen inte är tillfredsställande.

Det är också obligatoriskt att förkasta ett anbud om förklaringen innebär att leverantören inte skulle uppfylla sina miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

En skyldighet att ifrågasätta misstänkt låga anbud

Enligt reglerna är den upphandlande myndigheten eller enheten skyldig att ifrågasätta onormalt låga anbud. Bedömningen av om ett anbud har ett misstänkt lågt anbudspris ska avgöras i förhållande till föremålet för upphandlingen. Vid denna bedömning kan bland annat uppgifter från bransch- eller fackförbund tjäna som vägledning eller prisbilden i jämförbara upphandlingar.

Anbud ska förkastas om priset inte förklaras

En upphandlande myndighets eller enhets begäran om förklaring kan till exempel gälla om leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder, tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet, hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter, eller om leverantören kan få statligt stöd.

Om myndigheten eller enheten har begärt en förklaring av priset och leverantören inte på ett tillfredsställande sätt kan förklara sitt pris ska anbudet förkastas. Vad gäller dessa frågor har det skett en rättsutveckling på senare tid genom bland annat vägledande rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

Miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter

Reglerna understryker särskilt att den upphandlande myndigheten eller enheten måste förkasta anbudet om förklaringen innebär att leverantören inte kommer leva upp till sina miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

Anbud som är onormalt låga på grund av statligt stöd

Reglerna innehåller en särskild bestämmelse om hanteringen av anbud som är onormalt låga på grund av att leverantören fått ett statligt stöd. Anbudet ska förkastas i dessa fall om inte leverantören kan visa att stödet är förenligt med EUF-fördraget (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

En översikt om vad Statsstöd innebär 

Senast uppdaterad:

Relaterad information