Reserverad upphandling

I en reserverad upphandling ges vissa leverantörer, som annars skulle ha svårt att konkurrera om kontrakt, en positiv särbehandling. Syftet är att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Bestämmelser om reserverad upphandling finns i

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
 • lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter (upphandlande organisationer) får positivt särbehandla vissa leverantörer som annars skulle sakna möjligheter att få kontrakt under normala konkurrensförhållanden.

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter och enheter.

Reserverade kontrakt i upphandlingsdirektiven

I EU:s upphandlingsdirektiv används begreppet reserverade kontrakt medan de svenska upphandlingslagarna använder begreppet reserverad upphandling. Det är en frivillig bestämmelse i upphandlingsdirektiven som medlemsstaterna kan välja att införa eller inte införa i de nationella bestämmelserna.

Bestämmelsen i upphandlingslagarna

Bestämmelsen om reserverad upphandling är i princip densamma i LOU, LUF och LUK.

En upphandlande organisation får i en upphandling

 1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller
 2. föreskriva att ett kontrakt (eller en koncession) ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning.

En reservation ska antingen ske utifrån första eller andra punkten i bestämmelsen.

Ytterligare en förutsättning för att en leverantör ska få delta i en reserverad upphandling är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Upphandling enligt punkt 1

Två förutsättningar (verksamhetskravet respektive andelskravet) måste vara uppfyllda för att en leverantör ska kunna delta i en reserverad upphandling enligt punkt 1:

a) Leverantören ska utgöra en skyddad verkstad eller vara en leverantör vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden (verksamhetskravet)

b) Minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden (andelskravet).

Upphandling enligt punkt 2

Om ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning (i enlighet med punkt 2) behöver enbart andelskravet (b) vara uppfyllt.

Ska framgå i annonsen att upphandlingen är reserverad

Det ska framgå av annonsen till upphandlingen om den genomförs som en reserverad upphandling. Detta framgår i sin tur av standardformulären för annonsering av upphandling enligt LOU, LUF och LUK.

Tillämpning av bestämmelsen

I praktiken innebär bestämmelsen att deltagandet i en i övrigt vanlig upphandling reserveras till vissa leverantörer. Reservationen kan avse hela eller delar av kontraktet.

En reserverad upphandling innebär dock inte att en upphandlande organisation kan vända sig direkt till en inhemsk eller lokal leverantör och tilldela kontrakt utan upphandling. Bestämmelserna innebär enbart att deltagandet reserveras för vissa leverantörer i ett i övriga delar vanligt upphandlingsförfarande och i det avseendet görs ett avsteg från en full konkurrensutsättning.

Förutsättningarna för att göra en reserverad upphandling ska bestå under avtalets löptid och bör skrivas in i avtalsvillkoren.

Vilka upphandlingar är lämpliga att reservera?

Det finns inte några bestämmelser eller begränsningar av vilka upphandlingar som kan komma i fråga för att reservera deltagandet för vissa leverantörer. Upphandlingen kan exempelvis avse varor, tjänster och byggentreprenader. Det kan också gälla upphandling av koncessioner.

Det är den upphandlande organisationen som får bedöma om det är lämpligt att använda sig av bestämmelserna. För att klargöra förutsättningarna för att genomföra en reserverad upphandling inom ett visst område kan den upphandlande organisationen exempelvis föra dialog med marknadens aktörer.

Exempel på reserverade upphandlingar

 • artikel 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet)
 • artikel 28 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (LUF-direktivet)
 • artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU (LUK-direktivet) (reserverad koncession)
 • 4 kap. 18 § Lag (2016:1145) offentlig upphandling (LOU)
 • 4 kap. 16 § Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
 • 4 kap. 8 § Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)
 • Regeringens proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling 2015/16:195, s. 455–465.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar