Upphandlingsreglerna och säkerhetsskydd

I upphandlingar som omfattas av säkerhetsskydd ska den upphandlande myndigheten eller enheten se till att både säkerhetsskyddslagstiftningen och upphandlingslagstiftningen efterföljs.

De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i upphandlings­lagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem.

I samband säkerhets­skyddade upphandlingar bör något nämnas om två av dessa principer:

  • proportionalitetsprincipen
  • principen om öppenhet.

Proportionalitetsprincipen i upphandlings­sammanhang innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten eller enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen.

Principen om öppenhet (transparens) i upphandlings­sammanhang innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Upphandlingen ska därför som utgångs­punkt annonseras så att vem som helst kan lämna anbud i upphandlingen. De leverantörer som har lämnat en ansökan eller ett anbud i en upphandling ska informeras om resultatet. Upphandlings­dokumenten ska vara förutsebara, det vill säga klart och tydligt formulerade samt innehålla alla krav som har ställts.

Säkerhetsskyddsanalys, nyckeln till proportionalitet

Nya säkerhetsskyddslagstiftningen skapar bättre förutsättningar för proportionalitet

Öppenhetsprincipen (transparens)

Går det att under ett pågående avtalsförhållande ingå ett säkerhetsskyddsavtal eller göra justeringar i säkerhetsskyddsavtalet och säkerhetsklassningen?

Kan en upphandling som omfattas av säkerhetsskydd bli undantagen från upphandlingslagstiftningen?

Säkerhetsskyddslagstiftningen gäller även vid undantag från upphandlingslagstiftningen

Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om uteslutning

  1. Prop. 2017/18:89, s. 39.
  2. Prop. 2017/18:89, s. 57 f.
  3. Artikel 346 FEUF.
  4. 3 kap 3–5 §§ LOU; 3 kap. 1-3 §§ LUF; 1 kap. 9-10 §§ LUFS; 3 kap. 1-3 §§ LUK.
  5. Prop. 2015/16:195, s. 381 f.
  6. 3 kap. 4–5 §§ LOU; 3 kap. 2-3 §§ LUF; 3 kap. 2–3 §§ LUK.
  7. 13 kap. LOU; 13 kap. LUF; 11 kap. LUK; 11 kap. LUFS.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar