Samordnad upphandling

Upphandlande myndigheter och enheter kan samordna upphandlingar med varandra för att till exempel dra nytta av varandras upphandlingsresurser och därigenom effektivisera inköpsarbetet.

Formerna för en samordnad upphandling kan se ut på olika sätt. Det kan till exempel ske som tillfälliga samarbeten eller genom varaktiga samarbeten. Det är också möjligt att genomföra samordnade upphandlingar med upphandlande myndigheter, enheter och inköpscentraler från andra medlemsstater. Det är inte tillåtet att välja en viss samordningsform i syfte att undvika tillämpningen av tvingande lagbestämmelser i enlighet med EU-rätten som till exempel finns i upphandlingslagarna. Ett exempel kan vara att det inte är tillåtet att använda en samordnad upphandling för att undvika dokumentationsplikten i de svenska upphandlingslagarna eller de svenska bestämmelserna om offentlighet och sekretess.

I upphandlingslagarna finns ett fåtal bestämmelser om samordnad upphandling. Där används ibland begreppet gemensam upphandling istället för samordnad upphandling. Bestämmelserna gäller för upphandlingar över tröskelvärdena i LOU respektive LUF.

Tillfälligt samordnad upphandling

Det finns inte någon uttrycklig reglering av tillfälliga samordnade upphandlingar som sker mellan upphandlande myndigheter eller enheter från samma medlemsstat. I förarbetena anges att det inte finns några bestämmelser i lagstiftningen som hindrar tillfälliga samordnade upphandlingar och att det är viktigt att upphandlande myndigheter och enheter har en möjlighet att använda sig av sådana tillfälliga samarbeten vid upphandlingar när det anses vara lämpligt. Sådana bestämmelser finns däremot både i LOU-direktivet och i LUF-direktivet (se artikel 38 respektive artikel 56).

Samordning av den här typen används vanligen när flera upphandlande myndigheter eller enheter har ett tillfälligt likartat behov som ska tillgodoses genom en offentlig upphandling. På så sätt kan de gemensamma resurserna användas på ett mer effektivt sätt. Ett typexempel kan vara att ett antal mindre kommuner med begränsade upphandlingsresurser som är geografiskt närbelägna går ihop och genomför vissa upphandlingar tillsammans.

Eftersom det inte finns några bestämmelser som uttryckligen anger att denna typ av samordnad upphandling är möjlig, saknas också bestämmelser om ansvarsfördelning vid en sådan upphandling. Utöver de upphandlingsrättsliga bestämmelserna finns det andra bestämmelser som påverkar förutsättningarna att använda sig av tillfällig samordnad upphandling, se till exempel lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, som att kunna delegera beslutanderätten till någon utanför den egna organisationen.

Stadigvarande samordnad upphandling från eller genom inköpscentral

Stadigvarande samordnad upphandling kan ske genom att en upphandlande myndighet eller enhet upphandlar från eller genom en inköpscentral. I sådana fall genomför inköpscentralen upphandlingar i eget namn eller på uppdrag av upphandlande myndigheten eller enheten. Läs mer om inköpscentraler.

Det är också möjligt för en upphandlande myndighet eller enhet att upphandla från eller genom en inköpscentral i en annan medlemsstat. I sådana situationer tillämpas de regler som gäller i den medlemsstat där inköpscentralen finns. Det gäller även vid tilldelning av ett kontrakt inom ramen för inköpscentralens dynamiska inköpssystem eller ramavtal.

Samordnad upphandling med myndighet eller enhet från en annan medlemsstat

Det är också möjligt att genomföra en samordnad upphandling med en upphandlande myndighet eller enhet från en annan medlemsstat. I så fall ska de deltagande myndigheternas eller enheternas ansvarsområden fastställas i en överenskommelse. I överenskommelsen ska det också framgå vilka nationella bestämmelser som ska tillämpas vid upphandlingen. Informationen ska också finnas med i upphandlingsdokumenten.

Upphandling med en gemensam enhet  

En samordnad upphandling kan också ske genom att upphandlande myndigheter eller enheter från olika medlemsstater etablerar en gemensam enhet som genomför egna upphandlingar. Vid en sådan upphandling tillämpas de bestämmelser som gäller i den medlemsstat där enheten har sitt registrerade säte eller bedriver sin verksamhet. Vilka regler som ska tillämpas beslutas av den gemensamma enhetens behöriga organ. Ett sådant beslut kan gälla tills vidare om beslutet fattas när enheten etableras. Beslutet kan också begränsas till en viss tidsperiod eller gälla för vissa typer av kontrakt eller en eller flera tilldelningar av kontrakt.

7 kap. 10–13 § LOU/7 kap. 5–8 § LUF – Inköpscentraler
7 kap. 15–16 § LOU/7 kap. 10–11 § LUF – Inköpscentraler i annan medlemsstat
7 kap. 17–21 § LOU/ 7 kap. 12–16 § LUF – Gemensamma upphandlingsåtgärder med upphandlande myndighet eller enhet i annan medlemsstat
7 kap. 22–23 § LOU/7 kap. 17–18 § LUF – Upphandling med en gemensam enhet

Prop. 2015/16:195 s. 543–554

Senast uppdaterad:

Relaterad information