Tilldelningskriterier

Vilken utvärderingsgrund som bör användas i en upphandling får enligt reglerna avgöras av den upphandlande myndigheten eller enheten. I vissa situationer finns däremot särskilda regler som styr vilken utvärderingsgrund som ska användas, till exempel vid konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap.

Tre grunder för utvärdering

Den upphandlande myndigheten ska välja en av tre utvärderingsgrunder:

  1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
  2. kostnad eller
  3. pris.

Tilldelningskriterier

Vilka tilldelningskriterier som används och hur utvärderingen ska gå till måste den upphandlande myndigheten eller enheten vara tydlig med. Detsamma gäller för vilken utvärderingsgrund som används i upphandlingen. De tilldelningskriterier som den upphandlande myndigheten eller enheten får använda sig av när den utvärderar anbud utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet ska ha anknytning till det som ska anskaffas och ska som huvudregel viktas inbördes.

Livscykelkostnader som tilldelningskriterium

Om utvärderingen inkluderar kostnaden för det som upphandlas får den upphandlande myndigheten eller enheten inkludera en analys av livscykelkostnaderna. Sådana livscykelkostnader får omfatta kostnader för externa miljöeffekter.

Personals kompetens och erfarenhet

Av LOU- och LUF-direktiven framgår att organisation av samt kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att verkställa kontraktet kan utgöra ett tilldelningskriterium. Detta framgår dock inte uttryckligen av LOU eller LUF men det anses gälla enligt dagens praxis.

Senast uppdaterad:

Relaterad information