Upphandling av tjänster

I lagen om offentlig upphandling(LOU) har upphandling av tjänster delats upp i fyra olika kategorier:

  1. tjänster som är undantagna från reglerna
  2. sociala tjänster och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 till LOU
  3. välfärdstjänster enligt bilaga 2 a till LOU
  4. tjänster som omfattas fullt ut av reglerna.

1. Tjänster som är undantagna från reglerna

Ett fåtal tjänster undantas i vissa fall helt från EU-direktivets och LOU:s tillämpningsområde. Detta gäller i huvudsak vissa juridiska tjänster och vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst eller förebyggande av fara. I den mån dessa tjänster inte är undantagna hamnar de inom kategorin ”sociala tjänster och andra särskilda tjänster” som beskrivs nedan.

2. Sociala tjänster och andra särskilda tjänster

I kategorin sociala tjänster och andra sociala tjänster finns bland annat ”Hälsovård och socialtjänster” och kategorin ”Hotell- och restaurangtjänster”. Upphandling av dessa tjänster ska oavsett värde upphandlas enligt 19 kap. i LOU.

Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet ska vissa bestämmelser i de direktivstyrda delarna av LOU följas. Det gäller bland annat vissa regler om tekniska specifikationer och om annonsering. Det innebär exempelvis att upphandlingar över tröskelvärdet ska annonseras i EU:s gemensamma databas för annonsering av upphandlingar (Tenders Electronic Daily – ”TED”). Vid annonseringen ska ett särskilt standardformulär användas som finns i annonseringsförordningen. Annonseringen kan göras antingen genom en annons om upphandling eller genom en förhandsannons som anbudsinfordran. Även en efterannons med resultatet av upphandlingen måste publiceras.

Läs mer om standardformuläret för TED 

3. Välfärdstjänster

Välfärdstjänster tillhör kategorin sociala tjänster och andra särskilda tjänster i LOU-direktivet, men den svenska lagstiftaren har valt att inrätta vissa särskilda bestämmelser för välfärdstjänster.

I kategorin välfärdstjänster som är angivna i bilaga 2 a till LOU finns bland annat hälsovård och socialtjänster samt undervisnings- och utbildningstjänster. Upphandling av dessa tjänster ska oavsett värde upphandlas enligt 19 kap. i LOU. Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet ska vissa bestämmelser i de direktivstyrda delarna av LOU följas. Det gäller bland annat vissa regler om tekniska specifikationer och om annonsering. Det innebär exempelvis att upphandlingar över tröskelvärdet ska annonseras i EU:s gemensamma databas för annonsering av upphandlingar (Tenders Electronic Daily – ”TED”). Om upphandlingen i stället understiger tröskelvärdet ska 35–39 §§ i 19 kap. LOU tillämpas.

Läs mer om upphandling av välfärdstjänster

4. Tjänster som omfattas fullt ut av reglerna

Dessa tjänster är huvudsakligen från kategorin ”övriga tjänster”. För övriga tjänster, ska LOU användas fullt ut. Dessa tjänster ska alltså upphandlas med användning av samma regler som för andra tjänster som omfattas av direktivet. Exempel på sådana tjänster är olika typer av trädgårdsarbeten, tvätteritjänster och telefonitjänster.

Senast uppdaterad:

Relaterad information