Upphandling av välfärdstjänster

Från och med den 1 januari 2019 gäller särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga 7,7 miljoner kronor. Det finns också möjlighet att reservera upphandlingar av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer.

Vilka tjänster omfattas?

De särskilda reglerna gäller för upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tröskelvärdet för sociala och andra särskilda tjänster, det vill säga ca 7,7 miljoner kronor.

Kortfattat innebär reglerna att upphandlingen som huvudregel ska annonseras, men i övrigt behöver myndigheten inte tillämpa något särskilt förfarande. Den upphandlande myndigheten kan alltså själv bestämma hur upphandlingen ska genomföras eller välja att tillämpa ett reglerat upphandlingsförfarande, exempelvis förenklat förfarande.

Dessutom behöver de grundläggande upphandlingsprinciperna (exempelvis likabehandlings- och öppenhetsprincipen) bara tillämpas om en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Bestämt gränsöverskridande intresse innebär att den aktuella upphandlingen är intressant för leverantörer etablerade inom EU och inte bara Sverige.

Bestämt gränsöverskridande intresse

De tjänster som omfattas av de särskilda reglerna för välfärdstjänster anges i Bilaga 2 a till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling – LOU.

Notera att såväl bilaga 2 och 2a innehåller beskrivningen ”Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration och hälsovårdsförvaltning”. CPV-koderna som anges i anslutning till respektive beskrivning är dock olika.  

Bilaga 2 a hittar du här

Vilka regler gäller för välfärdstjänster under tröskelvärdet? 

Annonsering

Upphandlingar av välfärdstjänster ska som huvudregel annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig.

Upphandling av välfärdstjänster som understiger ca 1,9 miljoner kronor är dock undantagna från annonseringsskyldigheten. Det innebär att upphandlingar av välfärdstjänster till ett värde som understiger ca 1,9 miljoner kronor, precis som direktupphandlingar, inte behöver annonseras.

Om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl är sedan tidigare tillåtet att använda direktupphandling för sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Den möjligheten gäller även för välfärdstjänster.

Information till leverantörer 

Upphandlande myndigheter ska informera anbudsgivare om tilldelningsbeslut och beslut att avbryta en upphandling. 

Dokumentation 

För upphandlingar var värde överstiger 100 000 kronor gäller krav på dokumentation. Läs mer om dokumentationsplikten.

Rättsmedel och tillsyn

Bestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skadestånd är tillämpliga även vid upphandlingar av välfärdstjänster. Om en direktupphandling har genomförts med stöd av bestämmelsen om undantag från annonseringsskyldighet behöver avtalsspärr inte användas.

Ett avtal som har ingåtts i strid med bestämmelserna om annonsering eller avtalsspärr ska kunna ogiltigförklaras av en domstol. Dessutom är bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift och tillsyn i LOU möjliga att tillämpa.

Du hittar reglerna i 19 kapitlet 35–39 paragraferna i LOU. 


Reserverad upphandling

Den 1 januari 2019 infördes även en möjlighet att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster till vissa organisationer. 

Bestämmelserna innebär en möjlighet att reservera deltagande i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till organisationer som uppfyller särskilda krav: 

  • Syftet med organisationen ska vara kopplat till tjänstens tillhandahållande. 
  • Organisationens vinst ska återinvesteras. 
  • Organisationens lednings- och ägarstruktur ska vara grundad på personalens ägande eller aktivitet. 

Detta gäller vissa tjänster som anges med CPV-koder i 19 kapitlet 6 a paragrafen i LOU. Det finns begränsningar när det gäller avtalets löptid och möjlighet att tilldela samma organisation ett nytt avtal genom reserverad upphandling. Löptiden för ett avtal som har upphandlats med stöd av bestämmelsen får inte överstiga tre år. En organisation som har tilldelats ett avtal med stöd av bestämmelsen under de senaste tre åren kan inte på nytt tilldelas ett avtal på samma sätt. 

Du hittar reglerna om möjligheten att reservera upphandling i 19 kapitlet 6 a och 6 b paragraferna i LOU. 


Tillståndsregler 

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Du kan läsa mer om tillståndsreglerna på IVO:s webbplats

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar