Upphandling till samhällsviktig verksamhet

Ska ni göra en upphandling som kan ha betydelse för samhällsviktig verksamhet? Då finns det flera saker som är extra viktiga att tänka på, till exempel att involvera nyckelkompetenser tidigt i processen. Dessa är upphandlingssakkunniga, verksamhets- och krisberedskapsansvariga för den verksamhet som berörs.

Offentliga aktörer som väljer att konkurrensutsätta delar av sin verksamhet behöver särskilt ta hänsyn till hur upphandling och inköp kan påverka samhällsviktig verksamhet.

Samhällsviktig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Det kan handla om anläggningar, noder, infrastruktur eller tjänster, till exempel livsmedelsförsörjning, hälso- och sjukvård, transporter och elförsörjning.

För att säkerställa att de samhällsviktiga funktionerna upprätthålls är det angeläget att offentliga organisationer identifierar och hanterar de särskilda behov som finns redan tidigt i inköpsprocessen. Då är det nöd­vändigt med samverkan mellan olika funktioner som kan bidra med sina perspektiv: verksamhet, inköp och krisberedskap.

Vägledning för upphandling till samhällsviktig verksamhet

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns en vägledning som MSB, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram gemensamt. Den ger stöd för hur krisberedskaps­aspekter så som kontinuitet, funktionalitet och leveransförmåga kan säkerställas vid upphandling till samhällsviktig verksamhet. Vägledningen kan bidra till en ökad förmåga att före­bygga och hantera störningar i samhällsviktig verksamhet och där­med lindra konsekvenserna av dessa.

Vägledningen kan användas för upphandlingar då samhällsviktig verksamhet som den aktuella myndigheten ansvarar för läggs på entreprenad. Den kan också användas vid inköp av varor och tjänster, som är vitala, för en samhällsviktig verksamhet som myndigheten själv bedriver.

Upphandling till samhällsviktig verksamhet: en vägledning

Mer stöd på väg

Upphandlingsmyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förstärkt stöd på detta område. Arbetet pågår och kommer att utvecklas löpande på vår webbplats. För att följa utvecklingen kan du också prenumerera på Upphandlingsmyndighetens nyhetsbrev.

Välkommen att kontakta vår frågeservice om du har frågor om upphandling av samhällsviktig verksamhet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar