Upphandlingsförordningen

I upphandlingsförordningen (2016:1162) finns bestämmelser om annonsering och innehållet i individuella rapporter. Den gäller upphandlingar som genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjnings­sektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhets­området (LUFS).

I upphandlingslagarna anges att regeringen får meddela föreskrifter i vissa avseenden. Sådana föreskrifter finns i upphandlingsförordningen.

Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser om:

  • annonsering
  • innehåll i individuella rapporter (LOU) och protokoll (LUFS)
  • allmänna förvaltningsdomstolars underrättelseskyldighet.

Annonsering

Bestämmelser om hur och när en upphandling ska annonseras samt innehållet i de olika annonserna finns i flera författningar. Upphandlingsförordningen är en av dessa. De andra är upphandlingslagarna och kommissionens genomförandeförordning nr 2015/1986.

Standardformulär i genomförandeförordningen

Genomförandeförordningen innehåller alla de standardformulär som används vid annonsering över EU:s tröskelvärden. Den gäller direkt i alla medlemsstater. Det innebär att det inte krävs att innehållet även finns i någon svensk författning. I upphandlingsdirektivens bilagor finns det dessutom förteckningar över vad som ska finnas med i annonserna.

Innehåll för vissa annonser

I upphandlingsförordningen anges vilket innehåll som ska finnas i följande annonser:

  • förhandsannons som används som anbudsinfordran
  • förhandsannons på försvars- och säkerhetsområdet
  • annons om avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling (förhandsinsyn)
  • efterannons enligt LUF vid tjänstekontrakt som avser forskning och utveckling.

Annonser som ska skickas för publicering i TED

I upphandlingsförordningen anges också att annonser om upphandlingar över EU:s tröskelvärden ska skickas till EU:s publikationsbyrå, för publicering i EU:s annonsdatabas TED. Det gäller även sociala och andra särskilda tjänster.

Utformningen av annonserna ska följa standardformulären. Huvudregeln är att den upphandlande myndigheten eller enheten måste invänta publicering i TED innan den kan offentliggöra annonsen på annat sätt.

Krav på utrustningen för elektronisk kommunikation

I upphandlingslagarna finns det bestämmelser om elektroniska medel för kommunikation med leverantörer under en upphandling. I upphandlingsförordningen hittar du ytterligare krav som ställs på utrustningen som kan användas för att ta emot handlingar elektroniskt.

Välja språk för annonsen

Av upphandlingsförordningen framgår att den upphandlande myndigheten eller enheten väljer vilket eller vilka av EU:s språk som annonsen ska publiceras på. För upphandlingar enligt LUFS får dock enbart ett språk väljas.

Annonseringsverktyg ofta anpassade efter bestämmelserna

Det är vanligt att de aktörer som tillhandahåller elektroniska annonseringsverktyg redan har sett till att verktygen följer de flesta bestämmelserna om annonsering i upphandlingsförordningen. Det fråntar dock inte upphandlande myndigheter och enheter ansvaret för att rätt uppgifter anges i annonserna.

Svar på frågor om annonsering

Ibland kan det uppstå frågor om huruvida en viss uppgift verkligen är obligatorisk att ange eller var det framgår att annonsering måste ske i TED. Då kan du hitta svaret i upphandlingsförordningen.

Skicka annonser på egen hand

Det finns alltid möjlighet att själv skicka en annons till EU:s publikationsbyrå, genom tjänsten eNotices. Det är kostnadsfritt men kräver att du registrerar dig. Tjänsten nås från Simaps webbplats.

Vad händer om man utelämnar en obligatorisk uppgift i annonsen?

Då kan en leverantör ansöka om överprövning  eller skadestånd av den anledningen. Domstolen får göra en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Det skulle till exempel kunna vara så att uppgiften förvisso är obligatorisk men att överträdelsen inte bedöms ha medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada. Då sker inget ingripande av domstolen.

Innehåll i individuella rapporter och protokoll

I en individuell rapport ska det, enligt LOU, bland annat framgå varför ett kontrakt eller ramavtal inte har tilldelats en leverantör och varför förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog har tillämpats. Även intressekonflikter ska redovisas. Enligt upphandlingsförordningen ska ytterligare uppgifter framgå antingen av den individuella rapporten eller genom en hänvisning till efterannonsen om uppgifterna framgår av den.

För en komplett förteckning över innehållet i en individuell rapport, se vår sida om individuell rapport och dokumentationsplikt.

Kallas protokoll i LUFS

I LUFS kallas motsvarigheten till den individuella rapporten i LOU för protokoll. Även i LUFS kompletteras kraven på innehåll av bestämmelser i upphandlingsförordningen.

Allmänna förvaltningsdomstolars underrättelseskyldighet

Av förordningen framgår slutligen att de allmänna förvaltningsdomstolarna är skyldiga att skicka överprövningsdomar och slutliga beslut i överprövningsmål till Konkurrensverket. Du hittar dessa domstolsavgöranden på Konkurrensverket webbplats.

Laghänvisningar

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar