Uteslutning

Enligt reglerna om uteslutning finns en skyldighet för upphandlande myndigheter att begära in och kontrollera bevis för att leverantören inte ska uteslutas ur upphandlingen. Reglerna om uteslutning ger uttryck för en ambition att förstärka den offentliga upphandlingens motståndskraft mot osund konkurrens.

Brott som ska medföra uteslutning av leverantören

Upphandlande myndigheter är skyldiga att utesluta leverantörer som är dömda för vissa fall av organiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri och penningtvätt, terroristbrott, finansiering av terrorism och människohandel. Det finns även en skyldighet att utesluta leverantörer som dömts för bestickning.

Det bevis som i dagsläget finns tillgängligt för att kontrollera detta är en sanningsförsäkran på heder och samvete. Detta enligt en bedömning som Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten har gjort gemensamt. En leverantörs företrädare som har avgett en sådan sanningsförsäkran kan dömas för brottet "Osann eller vårdslös försäkran" om det som intygats skulle visa sig vara falskt.

Betalning av skatter och sociala avgifter

En leverantör som inte har fullgjort sina skyldigheter vad gäller betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter, ska uteslutas om överträdelsen har fastställts i en dom eller beslut som vunnit laga kraft.

Andra grunder för uteslutning

Det finns också ett antal situationer där den upphandlande myndigheten får, men inte måste, utesluta en leverantör. En leverantörer som tidigare mer allvarligt brustit vid utförandet av ett offentligt kontrakt får uteslutas.

En uttrycklig regel om självsanering

En leverantör som är föremål för en uteslutningsgrund kan ändå få rätt att delta i upphandlingen om leverantören vidtagit olika åtgärder (vilket brukar kallas ”självsanering”). Sådana åtgärder kan bestå i att leverantören samarbetat med myndigheter, betalat eventuella böter eller sanktionsavgifter och vidtagit konkreta åtgärder för att felet inte ska upprepas.

Handläggningen av frågor om uteslutning

I LOU finns flera regler om hur upphandlande myndigheter konkret ska genomföra prövningen av om någon leverantör ska uteslutas. Reglerna innebär bland annat en skyldighet för de upphandlande myndigheterna att kontrollera om leverantören ska uteslutas innan de tilldelar ett avtal. Även reglerna om vilka bevis myndigheten får begära in i detta syfte är tydligt reglerat.

En upphandlande myndighet ska snarast meddela en leverantör skriftligen om beslutet om uteslutning och om skälen för det.

Företag vars kapacitet åberopas

I princip är skyldigheten att kontrollera om det föreligger grund för uteslutning utvidgad till att omfatta även sådana externa aktörer vars kapacitet leverantören åberopar i upphandlingen. Det innebär att den upphandlande myndigheten inte får godta sådana aktörer som ska uteslutas enligt reglerna, men leverantören får i det fallet en möjlighet att åberopa kapacitet hos ett annat företag.

Senast uppdaterad:

Relaterad information