Ändringar av avtal

I LOU, LUF och LUK finns särskilda bestämmelser om ändringar av avtal under avtalstiden. Bestämmelserna klargör i vilka fall en upphandlande myndighet eller enhet kan ändra i ett upphandlat avtal utan att den behöver genomföra en ny upphandling.

Huvudregeln är att upphandlande kontrakt och ramavtal inte får ändras utan att det genomförs en ny upphandling. Det finns uttryckliga undantag från huvudregeln som anger i vilka fall en ändring är tillåten.

Tillåtna ändringar

Enligt reglerna är en ändring tillåten om det är fråga om ändringar

  • av mindre värde,
  • som genomförs i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul,
  • genom kompletterande beställningar eller
  • till följd av oförutsebara omständigheter.

Regeln om kompletterande beställningar gäller inte för ramavtal.

Byte av leverantör

Enligt reglerna finns det en möjlighet för en upphandlande myndighet eller enhet att byta ut leverantören i ett upphandlat avtal. Detta förutsätter att den nya leverantören uppfyller de kvalificeringskrav som ursprungligen fastställdes och helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar. Ett leverantörsbyte är även möjligt om den upphandlande myndigheten tar på sig huvudleverantörens skyldigheter gentemot dess underleverantörer.

Ändringar som är väsentliga

Det finns även några andra situationer där en ändring kan vara väsentlig och därmed otillåten. En ändring är väsentlig bland annat om den:

  1. inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud, att andra anbud skulle ha ingått i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen,
  2. innebär att avtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den leverantör som har tilldelats avtalet,
  3. medför att avtalets omfattning utvidgas betydligt eller
  4. innebär ett byte av leverantör.

Annonsering om ändring av avtal

En ändring av avtal ska annonseras när ett kontrakt eller ett ramavtal som har upphandlats genom en direktivstyrd upphandling ändras på någon dessa grunder

  • genom kompletterande beställningar
  • på grund av oförutsebara omständigheter.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska då skicka annonsen till den Europeiska unionens publikationsbyrå för annonsering. Det finns ett särskilt standardformulär för detta ändamål.

17 kap. 8-16 §§ LOU
16 kap. 8-16 §§ LUF
14 kap. 8-16 §§ LUK

Prop. 2015/16:195 s. 842-851 och s. 1127-1133

Uppdragsrapporten: Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information