Överprövning

Det finns olika möjligheter för en leverantör att klaga på en upphandling. Skälet att klaga kan vara att leverantören anser att den upphandlande myndigheten eller enheten felaktigt har tilldelat ett kontrakt utan att genomföra en offentlig upphandling. Det kan också bero på att den upphandlande myndigheten eller enheten genomfört upphandlingen på ett felaktigt sätt.

Här tar vi upp det som rör olika typer av överprövning som en leverantör kan begära vid en upphandling. Reglerna för överprövning är i princip utformade på samma sätt enligt LOU, LUF, LUFS och LUK. Även reglerna om skadestånd, tillsyn och upphandlingsskadeavgift är utformade på samma sätt i de olika lagarna.

Tre olika former av överprövning

Överprövning kan ske i tre olika situationer:

  • Överprövning av en upphandling
  • Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
  • Överprövning av ett avtals giltighet

Vad kostar en domstolsprocess?

Vardera parten betalar själv för processen och eventuella ombud. Däremot betalar man inte något till domstolen för själva överprövningen.

Hur går domstolsprocessen till?

Domstolen avgör oftast målet utifrån de skriftliga handlingarna som lämnas in (muntlig förhandling är ovanligt). Rätten beaktar bara de omständigheter som tas upp i överklagan. Det är därför viktigt att tydligt bemöta de invändningar som leverantören framför i sin ansökan.

Söndagsregeln

Tillämpa söndagsregeln när du räknar ut tidsfristen för att ansöka om överprövning. Om den sista dagen för att ansöka om överprövning inträffar på en lördag eller söndag eller en annan helgdag förlängs tiden till den närmaste vardagen.

Förlängd avtalsspärr

Vid överprövning i förvaltningsrätten förlängs avtalsspärren automatiskt under målets handläggning. Den upphör tio dagar efter det att domstolen har avgjort målet (tiodagarsfrist). Vid överprövning i kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen måste dock leverantören yrka på ett formellt beslut från rätten för att förlänga avtalsspärren (interimistiskt beslut).

Interimistiskt beslut

När det inte finns någon avtalsspärr får domstolen besluta att avtal inte får ingås innan något annat bestäms (interimistiskt beslut). Då gäller en tiodagarsfrist när avtal inte får ingås efter det att förvaltningsrätten eller kammarrätten har avgjort målet eller upphävt det interimistiska beslutet. En tiodagarsfrist gäller också när Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett interimistiskt beslut och återförvisat målet till lägre instans.

Tiodagarsfristen är till för att ge tid åt leverantören till eventuella överklaganden till högre instanser.

20 kap. 4 § LOU/LUF – Allmänna bestämmelser om överprövning
20 kap. 5 § LOU/LUF – Behörig domstol
20 kap. 6-7 §§ LOU/LUF – Överprövning av en upphandling
20 kap. 8 § LOU/LUF – Förlängd avtalsspärr
20 kap. 9 § LOU/LUF – Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling
20 kap. 11 § LOU/LUF – Tidsfrister för att ansöka om överprövning av en upphandling
20 kap. 12 § LOU/LUF – Tidsfrist för att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
20 kap. 13 § LOU/LUF – Överprövning av ett avtals giltighet
20 kap. 14 § LOU/LUF – Undantag från ogiltighet på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
20 kap. 15 § LOU/LUF – Undantag från ogiltighet i vissa fall
20 kap. 16 § LOU/LUF – Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet
20 kap. 17 § LOU/LUF – Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet
20 kap. 18 § LOU/LUF – Tillämpligheten av ”söndagsregeln”

I LUFS och LUK återfinns motsvarande bestämmelser i 16 kap. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

NUS_4.jpg

Nationella upphandlings-strategin